Ein Nodau

Ein Nodau i wneud Caerdydd yn Ddinas sy’n Dda i Blant

Caerdydd yw’r ddinas gyntaf yng Nghymru i gymryd rhan ym menter DU gyfan UNICEF, Dinasoedd a Chymunedau sy’n Dda i Blant. Ein huchelgais yw i Gaerdydd gael ei hadnabod fel dinas sy’n dda i blant: dinas â phobl ifanc wrth ei gwraidd, lle mae hawliau plant a phobl ifanc yn cael eu parchu, a lle sy’n wych i gael eich magu.

Rydym yn cydnabod pwysigrwydd sefydlu dull ar sail hawliau plant trwy’r gwasanaethau cyhoeddus i ddod ag atebion parhaol i broblemau cymhleth. Mae’n rhaid i ddiddymu rhwystrau sy’n atal ein plant a phobl ifanc rhag pontio’n llwyddiannus i fyd gwaith, dod â’r canlyniadau gorau i blant sydd yn ein gofal a helpu pobl ifanc i fyw yn annibynnol fod yn flaenoriaeth gan bawb.

Bydd hyn yn gofyn am i bartneriaid weithio gyda’i gilydd i wneud dinas lle caiff lleisiau, anghenion, blaenoriaethau a hawliau plant a phobl ifanc fod wrth galon polisïau, rhaglenni a phenderfyniadau cyhoeddus.

Byddwn yn gweithio gyda’n gilydd i greu dinas lle gall pob plentyn a pherson ifanc:

 • Ddeall ei hawliau a dylanwadu ar benderfyniadau sy’n effeithio ar ei fywyd;
 • Cael cyfle cyfartal ym mhob peth a wna;
 • Bod yn ddiogel, cael ei barchu a pheidio ag wynebu unrhyw fath o wahaniaethu neu niwed;
 • Profiad a rhannu caredigrwydd yn ei fywyd bob dydd;
 • Symud o gwmpas yn annibynnol ac yn ddiogel a gallu mwynhau rhyddid y ddinas;
 • Cael dechrau da mewn bywyd a thyfu’n iach a chael gofal;
 • Profi addysg gynhwysol o safon uchel sy’n ei baratoi at fywyd;
 • Cael gafael yn hawdd ar unrhyw wybodaeth, cyngor neu gymorth y mae arno eu hangen a phan fo eu hangen.
 • Rhannu llwyddiant y ddinas ar ei holl ffurfiau, beth bynnag fo cefndir y plentyn neu berson ifanc.

Ein Nodau

valued

Rhoddir gwerth ar bob plentyn a pherson ifanc, cânt eu parchu a’u trin yn deg.

I lwyddo, bydd Caerdydd yn:

 • Hyfforddi staff ym maes hawliau plant
 • Egluro’r hyn y gellir ei ddisgwyl o wasanaethau
 • Lledaenu’r gair am hawliau plant a dathlu plant a phobl ifanc
 • Rhoi gwybodaeth glir i blant a phobl ifanc am gyfleoedd a gwasanaethau
 • Meddwl am sut y gall y penderfyniadau sy’n cael eu gwneud yn y ddinas effeithio ar blant a phobl ifanc.
share ideas

Mae llais, anghenion a blaenoriaethau pob plentyn a pherson ifanc yn cael eu clywed a’u hystyried.

I lwyddo, bydd Caerdydd yn:

 • Datblygu sgiliau plant a phobl ifanc er mwyn iddynt allu lleisio eu barn
 • Annog a chefnogi plant a phobl ifanc i fod yn rhan o’r gwaith o lywio’r ddinas
 • Gwneud yn siwr bod pobl yn cymryd syniadau plant a phobl ifanc o ddifrif
our cardiff

Mae pob plentyn a pherson ifanc yn tyfu i fyny mewn cartref diogel a chefnogol.

I lwyddo, bydd Caerdydd yn:

 • Helpu plant a theuluoedd i gael y cymorth sydd ei angen arnynt
 • Gwella bywydau plant a phobl ifanc nad oes modd iddynt fyw gyda’u teulu.

Mae pob plentyn a pherson ifanc yn cael addysg o ansawdd uchel sydd yn hyrwyddo eu hawliau ac yn eu helpu i ddatblygu eu sgiliau a’u doniau i’r eithaf.

I lwyddo, bydd Caerdydd yn:

 • Gwneud yn siwr bod plant a phobl ifanc nad oes modd iddynt fyw gyda’u teulu yn cael addysg dda.
 • Gweithio gydag Unicef i wneud yn siwr bod pob ysgol yn addysgu ac yn parchu hawliau plant.
 • Rhoi addysg i blant a phobl ifanc sy’n ateb eu hanghenion.
 • Paratoi plant a phobl ifanc am fywyd ar ôl ysgol.
mental health

Mae gan blant iechyd corfforol, meddyliol ac emosiynol da a gwyddant sut i aros yn iach.

I lwyddo, bydd Caerdydd yn:

 • Gwella’r cyfleoedd i blant a phobl ifanc fod yn fywiog yn ystod eu bywydau beunyddiol drwy wneud y canlynol:
  – Gwneud y ffyrdd yn fwy diogel gyda mwy o ardaloedd 20mya ledled y ddinas
  – Gwneud yn siwr bod mannau diogel i chwarae
  – Gwneud yn siwr bod llwybrau cerdded a beicio diogel
  – Gweithio gydag ysgolion i annog disgyblion i fynd i’r ysgol yn ddiogel ar droed, ar sgwter neu ar gefn beic
 • Gwneud yn siwr bod plant a phobl ifanc yn hapus ac yn iach drwy:
  – Roi’r cymorth a’r help sydd eu hangen arnynt
  – Bod yn glust iddynt pan fo angen
  – Eu dysgu sut i fod yn hapus ac yn iach

Mae’r map hwn i Gaerdydd sy’n Dda i Blant yn nodi ein 5 nod gyda 17 cam gweithredu