Craffu – Ymatebion PI

Gweld yr holl newyddion...

Tri aelod o Gyngor Ieuenctid Caerdydd yn rhannu eu barn ar fod yn rhan o Bwyllgorau Craffu

Shifa Shahzad

Helô, fy enw i yw Shifa Shahzad-Khan. Rwy’n 16 oed a fi yw aelod ieuengaf Pwyllgor Craffu Amgylcheddol Caerdydd. Mae bod ym maes Craffu wedi dysgu sgiliau gwerthfawr i mi. Mae’r aelodau eraill i gyd wedi bod yn groesawgar er gwaethaf fy niffyg profiad, ac mae’n anrhydedd i mi gynrychioli pobl ifanc yn y ddinas. Rwy’n ymwybodol y gall ein diddordebau gael eu hanwybyddu, felly rwy’n gwybod pa mor wych o gyfrifoldeb yw bod yn llais i bobl ifanc ledled y ddinas – i gynrychioli eu holl ddymuniadau a’u credoau. Bydd y profiad hwn yn sicr yn rhywbeth fydd yn aros gyda mi am weddill fy mywyd, gan fy helpu i fagu hyder yn siarad ag oedolion a’r rhai sy’n gwneud penderfyniadau a rhoi profiad angenrheidiol i mi.

Ar y cyfan, rwyf wedi mwynhau bod yn rhan o’r Pwyllgor Craffu, er fy mod wedi cael fy herio, ac rwy’n hynod ddiolchgar am yr holl help a’r hyfforddiant yr wyf wedi eu cael.

Diolch,

Shifa

 

Emily Gao

Helô, fy enw i yw Emily Gao, rwy’n 16 oed. Rwyf wedi caru pob rhan o fod ym maes craffu ar ran plant a phobl ifanc. Mae wedi gwneud i mi sylweddoli cryn dipyn. Byddwn i’n dweud ei fod wedi fy newid fel person mewn ffordd dda. Mae’n gyfle unwaith mewn oes i gael profiad o graffu. Ni allwn ddiolch digon i bawb am groeso mor gynnes i’r pwyllgor. Pan ddechreuais roedd hi’n anodd ond roedd yr hyfforddiant wnes i wedi fy helpu gymaint i fagu hyder a gallu gofyn cwestiynau. Mae’n rôl enfawr fel person ifanc i eistedd yno a dweud eich dweud am hyn i gyd. Fel person ifanc, rwyf am i bob person ifanc gael dweud eu dweud, i fynegi sut maen nhw’n teimlo mewn gwirionedd. Weithiau rwy’n teimlo’r ofn, rwy’n teimlo pa mor fawr yw rôl hon ond os ydych am wneud gwahaniaeth mae’n rhaid i chi oresgyn yr ofnau hynny a dyna rydw i wedi’i wneud.

Diolch

Emily

 

Zack Hellard

Hoffwn ddechrau trwy ddweud bod gwasanaethu ar Bwyllgor Craffu’r Economi a Diwylliant wedi bod yn anrhydedd ac yn fraint fawr. Mae wedi bod yn wych gallu cynrychioli fy nghyfoedion, i weithio gyda’r rhai mewn llywodraeth leol i sicrhau nad yw’r agwedd

ieuenctid yn cael ei hanghofio a dysgu mwy am systemau’r economi a’r diwylliant sy’n sail i’n cymdeithas.

Mae Caerdydd, fel bob amser, yn ddinas wych i fyw, gweithio a threulio amser ynddi. Rwy’n falch o allu dod â chyfraniadau a syniadau ystyrlon i’r drafodaeth ynghylch dyfodol y ddinas gan anelu at fod yn Ddinas sy’n Dda i Blant gyntaf y DU. Bydd y cyflawniad hwn yn gam mawr ymlaen o ran diogelu safle Caerdydd fel ‘Dinas Yfory’ sy’n gwneud cenedlaethau’r dyfodol yn ganolog i gynlluniau gydol oes ar gyfer newid a thwf.

Er nad yw rhai o’r pynciau wedi bod yn hawdd eu trafod a chraffu arnynt, rwy’n hynod ddiolchgar i bob aelod o’r pwyllgor am fy nghroesawu â breichiau cynnes ac agored; yn enwedig y Cadeirydd, y Cynghorydd Peter Wong, ac Angela Holt, Prif y Swyddog Craffu, am eu cefnogaeth barhaus i ymgysylltu â phobl ifanc a sicrhau bod pob cyfarfod yn hygyrch i bawb waeth beth yw eu hoedran. Yn yr amgylchedd hwn, rwyf wedi gallu datblygu sawl gallu sy’n ymwneud â’r broses graffu gyda chymorth gan bawb sy’n gysylltiedig; gan gynnwys cynghorwyr a chynrychiolwyr o bob plaid wleidyddol.

Roedd sawl prosiect unigol, yn enwedig rhai’r Felodrôm a Neuadd Dewi Sant yn arbennig o heriol; fodd bynnag, aeth y broses graffu i’r afael â phryderon dinasyddion yn ogystal â’r rhai sy’n gysylltiedig ac roedd y canlyniadau yn hynod fuddiol. Fe wnaeth yr achosion hyn hefyd fy ysbrydoli ymhellach i ymchwilio i hanes anhygoel Caerdydd, prosiectau parhaus eraill ac i weithio’n agosach gyda’r gymuned ar bryderon a materion lleol sy’n ymwneud â’u hardaloedd; yn enwedig glanhau strydoedd ac addysg.

Roedd y broses wirioneddol gan unigolion gwybodus sydd ag arbenigedd mewn gwneud penderfyniadau a’r gallu i graffu a herio ffactorau yn sicrhau bod yr opsiynau gorau ar gael ac yn glir cyn gwneud unrhyw benderfyniadau terfynol; sydd yn sicrhau mai dim ond y gorau mewn datblygiadau cymdeithasol ac economaidd a pholisi y mae dinasyddion Caerdydd yn eu derbyn. Heb os, mae cyfranogiad ieuenctid wedi sicrhau bod ystyriaeth ieuenctid o fewn pob dull sydd gan Gyngor Caerdydd, ac rwy’n falch o fod wedi bod yn gyfrwng ar gyfer datblygu – yn enwedig yn sicrhau bod prosiectau sy’n cael effaith ar blant a phobl ifanc yn cael Asesiad o’r Effaith ar Hawliau Plant.

Mae’r cyfraniadau hyn yn gweithio i’r bobl, gan sicrhau bod ystyriaethau ar gyfer plant a phobl ifanc yn ein cymuned yn cael eu gwneud. Rwy’n fodlon ac yn dawel fy meddwl bod Caerdydd ar y trywydd iawn i ddod yn Ddinas sy’n Dda i Blant UNICEF gyntaf y Deyrnas Unedig gyda chymorth pob aelod o’r cyngor i anelu at y targed mawreddog a gwerth chweil hwn.

Hoffwn ddiolch hefyd i dîm Dinas sy’n Dda i Blant Caerdydd am y cyfle i gynrychioli ieuenctid Caerdydd yn ogystal â chymorth i ddadansoddi’r gwir faterion sy’n wynebu ieuenctid ym mhrifddinas Cymru a thu hwnt, gan sicrhau bod eu buddiannau’n cael eu gwarchod. Mae’r ymdrech hon hefyd wedi cael ei galluogi trwy fy ymgysylltiad ag aelodau ifanc o’r gymuned sy’n hynod gyffrous i ddysgu bod eu barn yn cael ei hystyried yn weithredol.

Gan edrych ymlaen at y flwyddyn nesaf o graffu, rwy’n gobeithio gweld yr un lefelau ymgysylltu ag a welwyd rhwng 2022-2023 gyda ffocws ychwanegol ar weithio’n agosach ac yn fwy cydlynol gyda’n gilydd fel aelodau o’r un bwrdd craffu.y