Her Haf Syniadau Caerdydd

Mae Her Haf Syniadau Caerdydd (HHSC) 2021 nawr ar agor! Gweler wybodaeth isod ar sut i ymgeisio.

Ewch i’n tudalen prosiect ‘‘Rhwydwaith Diwastraff ‘ i weld sut rydyn ni’n gweithio gyda pherson ifanc lleol i ddatblygu ei syniad!

Oedd Divya wedi ennill yr her flwyddyn diwetha! Eleni gallai fod ti!

Beth yw’r her?

Mae’r Cyng. Huw Thomas, Arweinydd Cyngor Caerdydd, wedi galw ar ddinasyddion ifanc Caerdydd i weithredu. Mae angen eich help arnom! Mae angen cymaint o syniadau â phosibl arnom i sicrhau bod Caerdydd yn dal i fod yn lle gwych i gael eich magu yn ystod ac ar ôl COVID-19.

Dyma rai themâu i ysgogi’ch meddwl:

Trafnidiaeth || Bwyd || Addysg || Yr Amgylchedd || Hapusrwydd || Ymarfer corff a chael hwyl yn ddiogel 

 

Dyma rai enghreifftiau i’ch helpu i ddechrau arni: 

“Mae’n braf gweld llai o geir ar y ffordd ar hyn o bryd. Sut y gallwn ni gael llai o geir yng Nghaerdydd?” 

“Rwyf am i fwy o bobl helpu cymdogion oedrannus yn y dyfodol, fel rydyn ni’n ei wneud ar hyn o bryd” 

“Nid oes gan rai o’m ffrindiau gyfrifiaduron i wneud eu gwaith. Rwyf am i bob plentyn yng Nghaerdydd gael cyfrifiadur pan fydd yn dechrau yn yr ysgol” 

RHEOLAU

Defnyddiwch eich doniau creadigol! Gallwch anfon eich syniadau atom ar ffurf lluniau, posteri, paentiadau, testun ysgrifenedig neu glipiau sain! 

Cyfranogwyr hyd at 18 oed (21 i’r rhai ag anghenion dysgu ychwanegol). 

Dylid profi syniadau ar deulu a ffrindiau, er mwyn sicrhau eu bod yn hawdd eu deall. 

 

Ble i anfon eich syniadau? 

Anfonwch eich syniadau i’r gronfa datrys problemau! E-bostiwch nhw i caerdyddsynddaiblant@caerdydd.gov.uk neu postiwch nhw ar ein tudalen Facebook. Byddwn yn sicrhau bod eich holl syniadau yn cyrraedd y gronfa fel bod ein cynllunwyr a’n partneriaid yn gallu edrych arnynt. 

 

Pryd mae’r her yn dechrau? 

Dyddiad agor 1 Gorffennaf – Dyddiad cau 1 Medi 2021

 

Pa gymorth a gewch?  

  • Mae cyfres o weithdai galw heibio gan bartneriaid busnes ac addysgol wedi’u cynllunio i’ch helpu i greu syniadau. 
  • Bydd athrawon yn gallu arwain a chefnogi disgyblion.  
  • Mae trefnwyr digwyddiadau o Ddinasoedd sy’n Dda i Blant Caerdydd, Cyngor Ieuenctid Caerdydd, ac Addewid Caerdydd wrth law i’ch cefnogi drwy gydol yr her. 

 

Beth yw’r ‘Gronfa Syniadau’?  

Rydym yn gofyn i’n harweinwyr dinas a phartneriaid ehangach edrych ar y Gronfa Syniadau i helpu i ddewis syniadau y gallan nhw eu gwireddu.  Gallai’r rhain fod yn bartneriaid gwasanaeth cyhoeddus neu’n bartneriaid cymunedol ehangach. Drwy gael yr holl syniadau hyn mewn un lle, gallan nhw baru eu sgiliau a’u hadnoddau â’ch syniadau. 

 

A fydd enillydd? 

  • Bydd – byddwn yn dewis tri therfynwr, a byddwn yn rhoi cydnabyddiaeth i’r ysgol a’r gymuned sydd wedi cynhyrchu’r swm mwyaf o syniadau.   
  • Bydd Syniadau Mawr Caerdydd yn nodi cyfleoedd i ddatblygu ymhellach y syniadau gorau gyda’n partneriaid ar draws y ddinas. 
  • Trwy weithio gyda’n gilydd a rhannu ein syniadau ar draws y ddinas, mae pawb yn ennill! 
  • Rydym wrthi’n ystyried dangos llawer o’ch syniadau ar draws y ddinas, fel y gall pob rhan o Gaerdydd brofi’r egni cadarnhaol a’r syniadau creadigol a gynhyrchwyd gan ei phlant a’i phobl ifanc.