Gwybodaeth Ysgolion i Blant a Phobl Ifanc

Gwybodaeth Ysgolion i Blant a Phobl Ifanc

Mae’r Gweinidog Addysg wedi cyhoeddi y gall holl blant a phobl ifanc Cymru ddychwelyd i’r ysgol yn llawn-amser ym mis Medi, gyda phob dysgwr yn bresennol ar y safle erbyn 14 Medi.

Mae iechyd a diogelwch disgyblion yn flaenoriaeth ac mae Cyngor Caerdydd yn unol â chanllawiau’r Llywodraeth, yn gweithio’n agos gydag ysgolion i gynnal mesurau priodol fel y gallant groesawu pob plentyn a pherson ifanc, ynghyd â’u staff yn ôl yn ddiogel.

Bydd ysgolion yn gwneud trefniadau yn ôl eu hamgylchiadau eu hunain a byddant yn dweud wrth rieni’n uniongyrchol am y trefniadau unigol ar gyfer eu disgyblion.

Atgoffir teuluoedd na ddylai dysgwyr fynd i’r ysgol dan unrhyw amgylchiadau os ydynt yn:

 • teimlo’n sâl, yn dangos unrhyw un o dri symptom y COVID-19 a nodwyd (peswch parhaus newydd, tymheredd uchel neu golli blas a/neu arogl) neu os ydynt wedi cael canlyniad prawf COVID-19 positif yn y 14 diwrnod diwethaf
 • byw mewn cartref gyda rhywun sy’n dangos symptomau COVID-19 neu sydd wedi cael canlyniad prawf COVID-19 positif yn ystod y 14 diwrnod diwethaf.
Child walking to school

Isod mae cyfres o Gwestiynau Cyffredin.

Ddydd Mawrth 10 Tachwedd, cyhoeddodd Kirsty Williams, Gweinidog Addysg Cymru, ddulliau Cymru o ymdrin â chymwysterau yn 2021.

Mae Llywodraeth Cymru wedi penderfynu na fydd arholiadau diwedd blwyddyn i ddisgyblion TGAU, Uwch Gyfrannol na Safon Uwch.

Amlinellodd y Gweinidog y canlynol:

· Yn lle arholiadau, mae Llywodraeth Cymru yn bwriadu gweithio gydag ysgolion a cholegau i ddatblygu asesiadau a reolir gan athrawon

· Dylai hyn gynnwys asesiadau a gaiff eu gosod a’u marcio’n allanol ond a gyflwynir o fewn amgylchedd ystafell ddosbarth o dan oruchwyliaeth athrawon

· Mae’n disgwyl y bydd y gwaith hwn yn cael ei ddefnyddio fel sylfaen ar gyfer canlyniadau gan ganolfannau, gyda dull cenedlaethol cytûn i sicrhau cysondeb ledled Cymru

I ddarllen mwy ewch i; https://llyw.cymru/dull-cymru-o-ymdrin-chymwysterau-yn-2021-yn-cael-ei-gadarnhau-gan-y-gweinidog-addysg-kirsty

Pryd mae Tymor yr Hydref yn dechrau?

Mae Tymor yr Hydref yn dechrau ddydd Mawrth 1 Medi. Mae cyhoeddiad y Gweinidog yn deall y bydd angen dull graddol ym mhob ysgol wrth ddychwelyd dros bythefnos cyntaf y tymor, a disgwylir i bob disgybl fod yn ôl yn yr ysgol gyda’i gilydd o 14 Medi.

Bydd ysgolion yng Nghaerdydd yn dechrau’r flwyddyn gydag un neu ddau o ddiwrnodau cynllunio ym mis Medi, yn yr un modd ag arfer, gyda disgyblion yn dychwelyd yn raddol yn ystod wythnos gyntaf ac ail wythnos y tymor. Bydd eich ysgol yn rhoi gwybod i’ch rhieni/gofalwyr beth yw’r trefniadau.

Pam mae hi bellach yn ddiogel caniatáu i bob plentyn ddychwelyd i’r ysgol a dim ond grwpiau bach oedd yn cael mynd ym mis Mehefin?

Mae Llywodraeth Cymru wedi seilio’r penderfyniad ar gyngor gwyddonol a thechnegol sy’n argymell bod ysgolion yn cynllunio i agor ym mis Medi ar gyfer pob disgybl. Mae’r penderfyniad hwn yn seiliedig ar fonitro nifer y bobl â COVID-19 yn y gymuned a’r ffaith bod nifer y bobl â COVID-19 yn parhau i ostwng.

Yn ogystal, mae system Profi, Olrhain a Diogelu (POD) y GIG ar waith, sy’n mynd i’r afael â’r coronafeirws trwy brofi pobl sydd â symptomau yn y gymuned, olrhain y rhai sydd wedi dod i gysylltiad agos â phobl sydd wedi profi’n bositif am y coronafeirws, a diogelu teuluoedd, ffrindiau a’r gymuned drwy hunan-ynysu.

Mae Llywodraeth Cymru hefyd wedi gweld bod y risg bod plant eu hunain yn mynd yn ddifrifol wael gyda COVID-19 bellach yn isel iawn.

Ysgolion yn gweithredu’n ddiogel

Mae Llywodraeth Cymru wedi rhoi arweiniad i ysgolion i agor yn ddiogel fel y gall pob disgybl ddychwelyd i’r ysgol. Gellir dod o hyd i’r canllawiau yma:

https://llyw.cymru/canllawiau-gweithredol-ar-gyfer-ysgolion-lleoliadau-o-dymor-yr-hydref-covid-19

https://llyw.cymru/canllawiau-ar-ddysgu-mewn-ysgolion-lleoliadau-o-dymor-yr-hydref-covid-19

Beth sydd wedi cael ei wneud i wneud ysgolion yn ddiogel?

Mae pob ysgol wedi gweithio’n ofalus gyda’r Tîm Iechyd a Diogelwch i benderfynu sut y gallan nhw agor yn ddiogel. Mae hyn yn cynnwys rheolau newydd ar gyfer yr adeilad, arferion newydd ar gyfer aros yn lân a rheolau ymbellhau cymdeithasol corfforol.

Bydd rheolau pwysig yn cynnwys:

 • gofyn bod pobl sy’n sâl gyda symptomau COVID-19 yn aros gartref
 • bydd unrhyw un mae COVID-19 arno yn cymryd rhan mewn Profi, Olrhain, Diogelu (TTP)
 • Golchi dwylo gofalus a rheolaidd a mwy o awyr iach yn cynnwys awyru
 • Parhau i gynnal trefniadau glanhau uwch
 • Sicrhau bod disgyblion yn osgoi dod i gysylltiad agos a sicrhau mwy o ymbellhau cymdeithasol rhwng y rhai yn yr ysgol lle bynnag y bo modd.
 • Grwpio dysgwyr gyda’i gilydd
 • Osgoi cyswllt rhwng y grwpiau hyn cymaint â phosibl
 • Staff yn cynnal pellter cymdeithasol oddi wrth ddysgwyr a staff eraill cymaint â phosibl

A fydd yr ysgol yn cael ei glanhau’n rheolaidd?

Bydd, caiff yr ysgolion eu glanhau yn drwyadl cyn agor a chânt eu glanhau ddwywaith y dydd a chyda diheintydd ar fyrddau, canllawiau, handlenni drws, padiau gwthio, tapiau, cadwyn tŷ bach ayyb.

 • Mae ysgolion wedi cael cyngor glanhau ar gyfer yr ardaloedd sy’n cael eu defnyddio’n aml yn ystod y dydd, y dylid eu glanhau’n amlach.
 • Bydd y byrddau a’r cadeiriau yn cael eu glanhau rhwng pob grŵp yn yr ystafelloedd sy’n cael eu defnyddio gan fwy nag un grŵp.

A fydd adnoddau dysgwyr, cyfarpar dosbarth a theganau sy’n cael eu rhannu’n cael eu glanhau’n rheolaidd?

 • Bydd ysgolion yn edrych ar yr adnoddau y mae staff a dysgwyr yn eu defnyddio i weld a allan nhw ddefnyddio llai a lleihau’r risg y bydd staff a disgyblion yn cyffwrdd â phethau y mae angen eu glanhau.
 • Bydd ysgolion yn gyfrifol am sicrhau bod eitemau y mae angen eu glanhau yn cael eu glanhau fel y dylid gwneud, yn ôl y canllawiau iechyd a diogelwch.
 • Lle y bo’n bosibl, caiff y dysgwyr eu hadnoddau eu hunain e.e. pinnau, pensiliau ac ati er mwyn lleihau’r risg o groeshalogi.
 • Lle rhennir adnoddau, byddant yn cael eu glanhau bob tro ar ôl eu defnyddio lle bo hynny’n ymarferol.

A fydd deunyddiau golchi a diheintio dwylo ar gael i’r disgyblion?

 • Bydd golchi dwylo’n rheolaidd yn dod yn rhan o drefn yr ysgol ac yn gam cyntaf i bob disgybl ar ddechrau pob diwrnod, a thrwy gydol y diwrnod ar ôl hynny.
 • Golchi dwylo yw’r ffordd fwyaf effeithiol o gadw’n ddiogel ond os na all disgyblion olchi eu dwylo, bydd diheintydd dwylo ar gael.
 • Bydd gorsafoedd diheintio dwylo mewn mannau allweddol yn yr ysgol, fel mynedfeydd yr ysgol ac yn agos at doiledau.
 • Bydd cyflenwadau ychwanegol o hancesi papur a biniau yn cael eu rhoi i bob ysgol i annog disgyblion i ‘Ei ddal, Ei daflu, Ei ddifa’ a dylai disgyblion ddiheintio eu dwylo wedyn.
 • Bydd ysgolion yn sicrhau bod cymorth ar gael i ddysgwyr sy’n ei chael yn anodd glanhau eu dwylo ar eu pennau eu hunain.

Sut caiff mesurau ymbellhau cymdeithasol eu rheoli wrth ollwng a chasglu disgyblion?

 • Bydd eich ysgol yn dweud wrth eich rhieni neu’ch gofalwyr am y trefniadau ar gyfer gollwng a chasglu disgyblion o’r ysgol.
 • Gall amseroedd cyrraedd a gadael fesul cam yn yr ysgol barhau i weithredu, lle bo modd, felly efallai na fydd pob grŵp yn dechrau ac yn gorffen ar yr un pryd.
 • Bydd cyfres o gynlluniau traffig ar waith mewn rhai ysgolion er mwyn sicrhau diogelwch plant a theuluoedd wrth ollwng a chasglu. Mae hyn yn cynnwys cau ffyrdd, systemau unffordd a lledu palmentydd.
  I weld a oes trefniadau traffig wedi’u cynllunio ar gyfer eich ysgol ewch i: caerdydd.gov.uk/strydoeddysgol

Atgoffir rhieni a gofalwyr i gadw at reolau ymbellhau cymdeithasol wrth ollwng a chasglu eu plant a pheidio ag ymgynnull mewn grwpiau yn ystod yr adegau hyn.

Ddylai plant wisgo gorchuddion wyneb?

 • Mae Cyngor Caerdydd yn argymell bod pob disgybl ysgol uwchradd y brif ffrwd yn gwisgo gorchudd wyneb wrth symud o amgylch yr ysgol ac mewn mannau cymunedol megis lifftiau, grisiau, toiledau a’r ffreutur ac mewn sefyllfaoedd lle na ellir cadw pellter cymdeithasol.
 • Bydd pob disgybl ysgol uwchradd y brif ffrwd sy’n teithio i’r ysgol ar fws ysgol y brif ffrwd neu drafnidiaeth gyhoeddus yn cael masg wyneb y dylid ei wisgo bob amser wrth deithio i’r ysgol.
 • Bydd pob disgybl ysgol uwchradd y brif ffrwd yn cael dau orchudd wyneb ffabrig amldro.
 • Nid oes angen i blant oedran ysgol gynradd wisgo gorchuddion wyneb ar hyn o bryd. Gallai hyn newid yn dibynnu ar gyfraddau heintiau neu achosion yn y ddinas.

 

Ar 26 Awst 2020 cyhoeddodd y Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol y cyngor diweddaraf ar orchuddion wyneb, yn seiliedig ar argymhellion gan Sefydliad Iechyd y Byd (SIB) a’r Prif Swyddog Meddygol. I weld y cyngor hwn ewch i: https://llyw.cymru/datganiad-ar-gorchuddion-wyneb-mewn-ysgolion

Gwybodaeth am wisgo gorchuddion wyneb i ddisgyblion ysgol uwchradd y brif ffrwd

Isod ceir cyfres o bethau y dylech eu gwneud a phethau na ddylech eu gwneud wrth wisgo gorchuddion wyneb:

Dilynwch y ddolen at fideo cyfarwyddiadol ar ddefnyddio, storio a chynnal a chadw gorchuddion wyneb https://youtu.be/qX5j0LMFB3U

Dylech

 • Olchi eich dwylo cyn cyffwrdd â’r gorchudd wyneb
 • Archwilio’r gorchudd wyneb am ddifrod neu fudreddi
 • Addasu’r gorchudd i’ch wyneb heb adael bylchau ar yr ochrau
 • Gorchuddio’ch ceg, eich trwyn a’ch gên
 • Osgoi cyffwrdd â’r gorchudd wyneb
 • Golchi eich dwylo cyn tynnu’r gorchudd wyneb
 • Tynnu’r gorchudd wyneb gan ddefnyddio’r strapiau y tu ôl i’r clustiau neu’r pen
 • Tynnu’r gorchudd wyneb oddi wrth eich wyneb
 • Storio’r gorchudd wyneb mewn bag plastig glân, wedi’i ail-selio, os nad yw’n fudr neu’n wlyb a’ch bod yn bwriadu ei ail-ddefnyddio
 • Tynnu’r gorchudd wyneb o’r bag gan afael yn y strapiau.
 • Golchi’r gorchudd wyneb mewn sebon neu lanedydd, yn ddelfrydol gyda dŵr poeth, o leiaf unwaith y dydd
 • Glanhau eich dwylo ar ôl tynnu’r gorchudd wyneb i ffwrdd

 

Ni ddylech

 • Ddefnyddio gorchudd wyneb sy’n edrych fel ei fod wedi’i ddifrodi
 • Gwisgo gorchudd wyneb llac (bydd clymu cwlwm ar ddiwedd y dolennau clust yn tynhau’r ffit)
 • Gwisgo’r gorchudd wyneb o dan y trwyn
 • Tynnu’r gorchudd wyneb os oes pobl o fewn 2 fetr
 • Defnyddio gorchudd wyneb sy’n anodd anadlu drwyddo
 • Gwisgo gorchudd wyneb brwnt na gwlyb
 • Rhannu eich gorchudd wyneb gydag eraill

A fydd staff yn gwisgo gorchuddion wyneb?

 • Cynghorir yr holl staff mewn ysgolion cynradd ac uwchradd i wisgo gorchuddion wyneb wrth symud o amgylch eu hysgol, mewn mannau cymunedol gan gynnwys coridorau, toiledau, ceginau a phan na ellir cadw pellter cymdeithasol.

A ddylwn i fynd i’r ysgol os oes gen i unrhyw symptomau COVID-19, neu’n byw gyda rhywun sydd â symptomau COVID-19?

Ni ddylai disgyblion, dan unrhyw amgylchiadau, fynd i’r ysgol/lleoliad os ydynt yn:

 • teimlo’n sâl, ag unrhyw un o’r tri symptom COVID-19 a nodwyd (peswch parhaus newydd, tymheredd uchel neu golli blas neu arogl) neu eu bod wedi profi’n bositif i COVID-19 yn y 14 diwrnod diwethaf
 • byw mewn cartref gyda rhywun sy’n dangos symptomau COVID-19 neu sydd wedi cael canlyniad prawf COVID-19 positif yn ystod y 14 diwrnod diwethaf.

Ffoniwch yr ysgol i ddweud os ydych chi neu aelod o’r teulu yn sâl.

A gaiff tymheredd plant ei fesur wrth gyrraedd yr ysgol?

 • Na chaiff, ond os yw plentyn yn ymddangos yn sâl yn yr ysgol, efallai caiff ei dymheredd ei fesur er mwyn penderfynu’r lle gorau a’r ffordd orau i ofalu amdano tan y gellir ei gasglu.
 • Dylai rhieni / gofalwyr y plentyn fesur ei dymheredd cyn dod i’r ysgol os ydynt yn amau bod y plentyn yn sâl.

A fydd staff a disgyblion yn cael eu profi am COVID-19?

Gall unrhyw un sy’n teimlo’n sâl ac yn credu bod COVID arno drefnu prawf, gallwch chi gael mwy o wybodaeth yma:  https://llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws

Beth sy’n digwydd os yw rhywun yn yr ysgol yn dangos symptomau COVID-19?

Dylai unrhyw un sy’n dangos symptomau’r feirws gael ei gadw ar wahân o bawb arall hyd nes y gellir ei gasglu a mynd ag ef adref.

 • Dylai unrhyw un sy’n dangos symptomau’r feirws aros gartref am 10 diwrnod gwaith
 • Dylai drefnu i gael prawf ar unwaith i ganfod a yw’n achos positif a dylai aros gartref hyd nes y caiff y canlyniadau eu cadarnhau.
 • Bydd Profi, Olrhain, Diogelu (POD) yn cysylltu os caiff dysgwr brawf COVID-19 positif.
 • Dylai unrhyw un sy’n byw gyda rhywun sy’n dangos symptomau ond sy’n dal i fod yn iach, neu sydd wedi cael prawf positif, aros gartref am 14 diwrnod o’r diwrnod y daeth y person cyntaf yn sâl.

Sut bydd Profi, Olrhain, Diogelu (POD) yn helpu i ddychwelyd i ysgolion yn ddiogel?

 • Mae Profi, Olrhain, Diogelu (POD) yn nodi cam nesaf y dull o fynd i’r afael â’r coronafeirws: profi pobl sydd â symptomau yn y gymuned, olrhain y rhai sydd wedi dod i gysylltiad agos â phobl sydd wedi profi’n bositif am y coronafeirws a diogelu teuluoedd, ffrindiau a’r gymuned trwy hunan-ynysu.
 • Bydd ysgolion yn atgyfnerthu’r negeseuon hyn ac, yn benodol, yn atgoffa’r holl rai sy’n dangos symptomau i hunan-ynysu a threfnu prawf. Dylai’r rhai sy’n byw gyda rhywun sy’n dangos symptomau hunan-ynysu hefyd.

Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth a chwestiynau ac atebion am Brofi, Olrhain, Diogelu (POD) ar wefan Llywodraeth Cymru ac yn y Canllaw ar Brofi, Olrhain, Diogelu.

Beth sy’n digwydd os oes achosion mewn ysgol?

 • Os ceir sawl achos o COVID-19 mewn ysgol, bydd arbenigwyr o bob rhan o’r GIG a llywodraeth leol yn gweithio gyda’i gilydd i atal trosglwyddo pellach o fewn yr ysgol.
 • Bydd hyn yn cynnwys adnabod y rhai sydd wedi dod i gysylltiad â rhywun heintus, unrhyw blentyn neu aelod o staff sydd mewn perygl uwch, a rhoi cyngor wedi’i deilwra ar reoli heintiau.
 • Rhoddir cyngor i gefnogi’r ysgol i atal lledaeniad pellach.
 • Bydd yr ysgol yn rhoi gwybod am y sefyllfa i rieni a gofalwyr.

Beth os ydw i neu rywun yn fy nghartref yn hunan-warchod?

 • Daeth cyngor Llywodraeth Cymru i hunan-warchod i ben ar 16 Awst.
 • Os oeddech chi’n hunan-warchod tan hynny neu os oedd rhywun arall yn eich cartref yn hunan-warchod, dylech ddychwelyd i’r ysgol ym mis Medi, oni bai eich bod wedi cael cyngor meddygol proffesiynol fel arall.

Fydd fy rhieni neu fy ngofalwyr yn cael dirwy os ydyn nhw’n dewis peidio â’m hanfon i’r ysgol?

 • O 14 Medi, bydd yr ysgol yn orfodol a bydd pob dysgwr yn dychwelyd oni bai bod ganddo reswm meddygol/yn ymwneud ag iechyd dros beidio neu os mai’r cyngor ar y pryd yw na ddylai fynd i’r ysgol.
 • Bydd Llywodraeth Cymru yn monitro’r sefyllfa dros yr hanner tymor cyntaf. Yn ystod y cyfnod hwn, mae Llywodraeth Cymru wedi penderfynu na fydd rhieni’n cael dirwy, ond bydd hyn yn cael ei adolygu.

Sut bydd ysgolion yn monitro presenoldeb?

 • Mae presenoldeb rheolaidd yn bwysig er mwyn helpu dysgwyr i ddal i fyny ar addysg a gollwyd, gwneud cynnydd a hyrwyddo eu lles a’u datblygiad ehangach. Rhaid i ddysgwyr fod yn yr ysgol oni bai bod rheswm statudol yn berthnasol (fel salwch, absenoldeb ac ati).
 • Bydd ysgolion yn cefnogi dysgwyr a rhieni sy’n gyndyn neu’n bryderus ynghylch dychwelyd i’r ysgol.
 • Bydd ysgolion a lleoliadau yn cadw cofnod o bresenoldeb a dylai teuluoedd ddweud wrth eu hysgol os na fydd eu plentyn yn gallu bod yn bresennol. Bydd hyn yn helpu ysgolion, lleoliadau ac awdurdodau lleol i ddeall a chynllunio ar gyfer unrhyw reswm sy’n atal dysgwyr rhag dychwelyd i’r ysgol a nodi unrhyw gymorth arall mae ei angen.

 

Rydyn ni’n deulu BAME (pobl dduon ac Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig). A yw’n ddiogel anfon ein plant i’r ysgol?

 • Mae Offeryn Asesu Risg Gweithlu Cymru Gyfan yn ystod yr Argyfwng COVID-19 wedi cael ei ddylunio gan Lywodraeth Cymru i helpu i fynd i’r afael â ffactorau risg unigol, waeth beth fo’r ethnigrwydd.

A fydd gwasanaethau ysgol yn dal i gael eu cynnal?

 • Fel y nodwyd yng nghanllawiau gweithredol Llywodraeth Cymru, “dylid cadw grwpiau cyswllt ar wahân lle bo modd”. Golyga hyn y dylai ysgolion osgoi cynnal digwyddiadau lle mae llawer o bobl yn dod ynghyd fel gwasanaethau ysgol neu sesiynau cydaddoli gyda mwy nag un grŵp.

A fydd disgyblion ysgolion uwchradd yn dal i gael athrawon gwahanol ar gyfer pynciau gwahanol neu a fyddant yn cael un athro am y diwrnod cyfan?

 • Gall pob athro ac aelod o staff weithio mewn gwahanol ddosbarthiadau a chyda gwahanol grwpiau blwyddyn i sicrhau eu bod yn dilyn amserlen yr ysgol, ond byddant yn dilyn gofynion ymbellhau cymdeithasol. Ysgolion unigol fydd yn gwneud y trefniadau.

A fyddwn ni’n cael cyfnodau o egwyl a sut caiff mesurau ymbellhau cymdeithasol eu rheoli yn ystod yr adegau hyn?

 • Byddwch, bydd disgyblion yn cael amser egwyl ac amser cinio ond byddant ar wahanol adegau i grwpiau neu grwpiau blwyddyn eraill i helpu gyda mesurau ymbellhau cymdeithasol.

Beth mae angen i fi ddod â mi i’r ysgol? Oes angen fy offer fy hun arna i?

 • Mae canllawiau Llywodraeth Cymru yn nodi y dylai dysgwyr gyfyngu ar faint o offer y daw ag ef i’r ysgol bob dydd, a chadw at yr hyn sy’n hanfodol yn unig.Bydd yr ysgol yn dweud wrthych chi beth bydd angen i chi ddod ag e a beth dylech ei adael gartref.

Fydd rhaid i mi wisgo fy ngwisg ysgol?

 • Gall dysgwyr wisgo gwisg ysgol ond y peth pwysicaf yw gwisgo rhywbeth sy’n gyfforddus ac sy’n gallu cael ei olchi’n rhwydd. Dylid osgoi dillad na ellir eu golchi mewn peiriant.

A all gwersi cerddoriaeth ailgychwyn?

Gallant. Mae’r Cyngor wedi bod yn gweithio gydag ysgolion i roi cymorth a sicrwydd y gall y gwasanaeth cerddoriaeth ddychwelyd yn ddiogel.

Pa newidiadau sydd wedi’u gwneud i’n cadw ni’n ddiogel yn ystod gwersi cerddoriaeth?

Mae canllawiau Iechyd a Diogelwch Covid-19 wedi’u rhoi i bob athro sy’n teithio i wahanol ysgolion, yn unol â Chanllawiau Llywodraeth Cymru. Mae mesurau’n cynnwys:

 

· Ni ddylai tiwtoriaid cerddoriaeth fynychu’r ysgol os ydyn nhw neu unrhyw un y maen nhw’n byw gyda nhw yn dangos symptomau Coronafeirws. Dylid dilyn y gweithdrefnau hunanynysu presennol.

· Dylai tiwtoriaid olchi eu dwylo neu ddefnyddio hylif diheintio wrth fynd i mewn ac allan o’r ysgol.

· Dylai tiwtoriaid gadw pellter cymdeithasol bob amser, a gwisgo mwgwd ym mhob man cymunedol, lle mae pobl eraill.

· Bydd tiwtoriaid yn sicrhau bod ystafelloedd addysgu yn cael eu hawyru lle bo modd

· Dylai tiwtoriaid osgoi cyffwrdd ag offerynnau disgyblion, yn enwedig genau’r offeryn. Dylai tiwtoriaid ddefnyddio menig untro a hylif diheintio dwylo os ydynt yn tiwnio offeryn neu os oes angen gosod corsen arno. Dylid osgoi rhannu offerynnau oni bai eu bod yn addysgu piano/telyn, y dylid eu glanhau rhwng disgyblion. Gofynnir i ddisgyblion ddefnyddio hylif diheintio dwylo cyn canu’r offeryn

· Dylai disgyblion gael eu copïau eu hunain o’r gerddoriaeth a dod â’u hofferynnau eu hunain i’r wers.

· Dylai tiwtoriaid lanhau eu hofferynnau a’u hoffer ar ddechrau ac ar ddiwedd pob gwers.

· Dylid cael cyn lleied â phosib o gyswllt corfforol â disgyblion.

· Dylai tiwtoriaid gyffwrdd cyn lleied â phosib â cherddoriaeth neu offerynnau sy’n perthyn i ddisgyblion.

· Dim ond yn unigol neu mewn parau y dylid dysgu disgyblion, gan osgoi cymysgu grwpiau ysgol.

· Dylai tiwtoriaid fod yn ymwybodol o asesiad risg yr ysgol a manylion mesurau diogelwch a rheoli ysgolion unigol.

· Os yw plentyn yn dangos symptomau Coronafeirws yn ystod y wers, dylid rhoi gwybod i’r ysgol ar unwaith, a dilynir gweithdrefnau’r ysgolion

A fydd y cwricwlwm yn dychwelyd i’r arfer?

A fydd disgwyl i ni wneud gwaith ysgol gartref o hyd?

 • Er mwyn sicrhau y gall ysgolion fod yn hyblyg ac yn ymatebol i amgylchiadau sy’n newid ac os oes tarfu pellach ar ddysgu ar y safle, bydd angen i ysgolion barhau i ganolbwyntio ar wahanol ddulliau megis dysgu cyfunol.

Beth yw ystyr dysgu ‘cyfunol’?

Mae dysgu cyfunol yn gyfuniad o dechnoleg a chyfryngau digidol gyda gweithgareddau traddodiadol mewn ystafelloedd dosbarth mewn ysgolion. Mae’n golygu y gall plant ddysgu gartref o hyd gyda chymorth gan eu hysgol.

A fydd prydau ysgol ar gael?

 • Am bythefnos cyntaf y tymor tan 14 Medi ni fydd prydau ysgol a bydd angen i ddisgyblion ddod â phecyn cinio. Caiff eich rhieni neu’ch gofalwyr wybod pan fydd prydau ysgol yn dechrau eto.

Beth os ydw i fel arfer yn cael Prydau Ysgol Am Ddim?

Bydd y system dalu a thalebau ar gyfer Prydau Ysgol am Ddim yn parhau tan 14 Medi neu hyd nes y bydd prydau ysgol yn dechrau eto.

Ystyrir mai Teithio Llesol yw’r ffordd fwyaf diogel ac iach o gyrraedd yr ysgol ac anogir disgyblion i gerdded, mynd ar sgwter neu feic lle y bo’n bosibl.

Cedwir newidiadau i gynlluniau ffyrdd o gwmpas rhai ysgolion er mwyn cefnogi mynediad diogel.

Os na allwch fynd i’r ysgol heb drafnidiaeth i’r ysgol, bydd eich ysgol yn cysylltu â’ch rhieni neu’ch gofalwyr ar gyfer dechrau’r tymor.

 

Beth sy’n digwydd os ydw i fel arfer yn teithio i’r ysgol ar fws?

 • Bydd Trafnidiaeth Ysgol y brif ffrwd yn mynd yn ôl i’r arfer o fis Medi ymlaen.
 • Bydd trafnidiaeth ysgol ar gael gyda mesurau diogelwch ychwanegol ar waith.

Bydd y rhain yn cynnwys y canlynol:

 • Caiff pob cerbyd ei ystyried yn swigen ar wahân;
 • Bydd disgwyl i bob disgybl eistedd yn yr un seddi ar y ffordd i’r ysgol ac yn ôl;
 • Rhaid i ddisgyblion beidio â theithio os oes ganddyn nhw neu unrhyw un yn eu cartrefi symptomau Covid-19
 • Bydd diheintydd dwylo ar gael ar bob cerbyd, rhaid i ddisgyblion ei ddefnyddio wrth fynd ar y cerbyd a dod oddi arno;
 • Caiff y cerbydau eu glanhau’n drylwyr yn wythnosol a chaiff pob arwyneb y cyffyrddir ag ef yn rheolaidd ei lanhau ar ôl pob taith;

Mae’r uchod i gyd yn amodol ar newidiadau mewn arweiniad gan Lywodraeth Cymru.

A oes disgwyl i mi wisgo gorchudd wyneb wrth deithio ar fws ysgol?

 • Bydd disgwyl i ddisgyblion ysgolion uwchradd y brif ffrwd wisgo gorchuddion wyneb wrth deithio ar fysus ysgol y brif ffrwd, bysus mini a thacsis. Bydd Cyngor Caerdydd yn rhoi dau orchudd wyneb amldro i bob disgybl ysgol uwchradd y brif ffrwd.
 • Nid oes angen i ddisgyblion ag Anghenion Addysgol Ychwanegol wisgo gorchuddion wyneb er y rhoddir mygydau i’r rhai sy’n dymuno eu defnyddio.
 • Nid oes angen i ddisgyblion ysgolion cynradd wisgo gorchuddion wyneb, ond bydd hyn yn cael ei adolygu’n barhaus yn unol â chanllawiau’r Llywodraeth.

Rydw i’n mynd i’r ysgol mewn tacsi, a fydd angen i mi wisgo gorchudd wyneb?

 • Mae Cyngor Caerdydd yn disgwyl i bob disgybl ysgol uwchradd wisgo gorchudd wyneb mewn tacsis a byddant yn cael mygydau. Nid oes angen i ddisgyblion ag Anghenion Addysgol Ychwanegol na disgyblion ysgolion cynradd wisgo gorchuddion wyneb er y caiff y rhai sy’n dymuno gwisgo mygydau rai.
 • Beth os ydw i’n teithio i’r ysgol ar drafnidiaeth gyhoeddus?
 • Bydd disgwyl i ddisgyblion ysgolion uwchradd y brif ffrwd wisgo gorchudd wyneb wrth deithio ar drafnidiaeth gyhoeddus.
 • Ewch i wefan Trafnidiaeth Cymru i gael rhagor o wybodaeth ac arweiniad sy’n ymwneud â theithio ar drafnidiaeth gyhoeddus. Dyma’r ddolen: https://trc.cymru/travel-safer

A fydd prydau ysgol ar gael?

Na fyddant. I amddiffyn Iechyd a Diogelwch disgyblion a myfyrwyr fydd dim prydau ysgol mewn ysgolion yn ystod gweddill tymor yr haf. Yn dibynnu ar faint o amser byddwch chi yn yr ysgol, efallai bydd rhaid i chi ddod â bocs bwyd.

Beth os bydda i fel arfer yn cael Prydau Ysgol Am Ddim?

Bydd y system talu a thalebau ar gyfer Prydau Ysgol am Ddim yn parhau a bydd yn gallu cael ei defnyddio i roi bocsys bwyd os oes angen.

A fydd clwb brecwast a/neu glybiau ar ôl ysgol ar gael?

Bydd eich ysgol neu’ch darparwr gofal plant cofrestredig yn dweud wrth eich rhieni neu’ch gofalwyr am y cynlluniau.

Ydych chi’n poeni am ffrind?

Mewn achosion brys pa fo plentyn yn wynebu perygl uniongyrchol, ffoniwch yr Heddlu ar 999.

Dylech weithredu os oes pryderon gennych ynghylch iechyd neu les plentyn. Hyd yn oed os yw eich pryderon yn ymddangos yn rhai bach i chi, dylech roi gwybod i’r awdurdodau perthnasol amdanynt. Caiff pob adroddiad eu trin fel mater difrifol, a gweithredir arnynt â sensitifrwydd.

Internet safety logo
Visit Thinkyouknow.co.uk for information on staying safe
Visit Childline website