Beth yw SOLE?

Ym 1999, arloeswyd arbrofion “Hole in the Wall” gan Sugata Mitra, sylfaenydd SOLE/School in the Cloud, i helpu i dynnu sylw’r cyhoedd at bosibiliadau dysgu hunandrefnedig. Ers hynny, mae ymchwil wedi parhau i gefnogi ei gasgliad syfrdanol bod grwpiau o blant, gyda mynediad i’r Rhyngrwyd, yn gallu dysgu bron unrhyw beth ar eu pennau eu hunain.

Nod School in the Cloud yw sbarduno creadigrwydd, chwilfrydedd a rhyfeddod ymhlith myfyrwyr a’u hysbrydoli i gymryd rheolaeth o’u dysgu eu hunain. Yr enw rydym yn ei roi i leoedd sy’n galluogi hyn yw Amgylcheddau Dysgu Hunandrefnedig (SOLEs).

Gall unrhyw un greu SOLE, yn unman, boed yn addysgwyr, yn rhieni neu’n gymunedau. Dim ond rhywle lle caiff myfyrwyr eu hannog i gydweithio i ateb Cwestiynau Mawr gan ddefnyddio’r Rhyngrwyd. Mae’r lleoedd hyn yn ysgogi hunan-ddarganfyddiad, rhannu a digymhellrwydd.

Ffordd syml, ddifyr a rhad ac am ddim o helpu plant i ddysgu yw Amgylchedd Dysgu Hunandrefnedig, neu SOLE.

Gallant fodoli yn unrhyw le a chael eu cynnal yn rhithwir neu wyneb yn wyneb. Y cyfan sydd ei angen yw cyfrifiadur, cysylltiad â’r rhyngrwyd a myfyrwyr sy’n barod i ddysgu. Yna bydd addysgwr yn gofyn cwestiwn mawr a all fod yn gysylltiedig â phwnc ai peidio ac mae myfyrwyr yn ffurfio grwpiau bach i ddod o hyd i ateb.

Yn ystod sesiwn SOLE, bydd myfyrwyr yn rhydd i symud o gwmpas, newid grwpiau a rhannu gwybodaeth ar unrhyw adeg. Tua diwedd sesiwn byddant yn cael cyfle i rannu’r hyn a ddysgon nhw â’r grŵp cyfan. Caiff sesiynau SOLE eu nodweddu gan ddarganfyddiadau, rhannu, digymhellrwydd ac ymyrraeth brin gan athrawon.

Un pwynt pwysig i’w nodi yw y gellir cyflwyno sesiynau SOLE mewn unrhyw iaith, gan gynnwys Cymraeg a Saesneg, sy’n berffaith ar gyfer ysgolion yng Nghymru ac ar gyfer gwersi sy’n dysgu ieithoedd eraill.

Edrychwch ar y cyflwyniad hwn i gael rhagor o wybodaeth a’i rannu â’ch ysgolion, eich ffrindiau, eich cydweithwyr ac unrhyw un a allai fod â diddordeb: Cyflwyniad SOLE School in the Cloud

'School in the Cloud' Sugata Mitra

Sugata Mitra's 'School in the Cloud'