Saernïo Ein Dinas at y Dyfodol

Llunio Dyfodol Ein Dinas

Mae Caerdydd sy’n Dda i Blant mewn partneriaeth ag Ysgol Cyfrifiadureg Prifysgol Caerdydd a Llysgenhadon TechnoCamps, yn rhoi cyfleoedd unigryw ac arloesol i blant a phobl ifanc helpu i lunio dyfodol Caerdydd trwy ddefnyddio’r llwyfan gemau rhithwir Minecraft Education.

Mae ‘Llunio Dyfodol Ein Dinas’ yn fenter gan Caerdydd sy’n Dda i Blant sydd â’r nod o gynnwys pobl ifanc mewn amrywiaeth o ddatblygiadau strategol ac arloesedd yn y cwricwlwm trwy ddefnyddio Minecraft Education, gan sicrhau y gallant fynegi eu barn mewn ffyrdd deinamig a difyr.

Mae’r dull digidol hwn, a ddatblygwyd gan Wasanaeth Addysg Caerdydd ac Ysgol Cyfrifiadureg Prifysgol Caerdydd, yn gosod cyfres o heriau yn y byd go iawn ac mae’n ffordd i bobl ifanc rannu eu syniadau ynglŷn â sut olwg yr hoffent ei weld ar Gaerdydd yn y dyfodol.

Dywedodd yr Aelod Cabinet dros Addysg, Cyflogaeth a Sgiliau, y Cynghorydd Sarah Merry: “Mae dyheadau Caerdydd i ddod yn Ddinas sy’n Dda i Blant a gydnabyddir yn rhyngwladol, gan roi hawliau a lleisiau plant a phobl ifanc wrth wraidd polisïau, strategaethau a gwasanaethau’r ddinas yn mynd rhagddynt.

“Mae Unicef UK wedi argymell yn ddiweddar y dylai’r Cyngor wneud cais i gael ei chydnabod fel Dinas sy’n Dda i Blant ddiwedd 2021, gan gydnabod y gwaith rydym eisoes wedi’i wneud i gynnwys plant a phobl ifanc yn y broses o wneud penderfyniadau.

“Rydym yn ymrwymedig i adeiladu ar hyn ac mae’r cynllun diweddaraf hwn yn ymdrechu i ymgysylltu â phlant a phobl ifanc gan eu galluogi i fynegi eu syniadau i wella ardal yng nghanol y ddinas trwy lwyfan sy’n gyfarwydd iddynt.

Dywedodd Dr Catherine Teehan o Brifysgol Caerdydd: “Mae Ysgol Cyfrifiadureg Caerdydd wedi bod yn gweithio fel rhan o raglen TechnoCamps ers y saith mlynedd diwethaf. Mae gennym dîm allgymorth pwrpasol yn yr ysgol sy’n ymrwymedig i gynnig cymorth ac adnoddau ar gyfer addysg ddigidol ledled De-ddwyrain Cymru.”Rydym yn llawn cyffro i fod yn rhan o’r fenter arloesol hon yn ein dinas ac i fod yn defnyddio dysgu sy’n seiliedig ar gemau i ymgysylltu ag amrywiaeth eang o blant a phobl ifanc.”

Mae Minecraft Education yn gêm fideo aml-lwyfan sy’n gwella creadigrwydd, sgiliau datrys problemau, hunangyfeirio, sgiliau cydweithredu, a sgiliau bywyd eraill sy’n defnyddio blociau adeiladu, adnoddau a ddarganfyddir ar y safle a chreadigrwydd y defnyddwyr eu hunain.

Mae TechnoCamps yn fenter a ariennir gan Lywodraeth Cymru sydd wedi galluogi Ysgol Cyfrifiadureg Caerdydd i sefydlu tîm allgymorth sy’n cynnwys dros 120 o fyfyrwyr sy’n Genhadon STEM.

Mae ein tîm TechnoCamps yn cyflwyno gweithdai am ddim i ysgolion yn ne-ddwyrain Cymru ac yn cefnogi datblygiad proffesiynol parhaus athrawon ar draws y rhanbarth. Mae’r cynllun hefyd yn cynnal digwyddiadau teuluol a chymunedol lle cyflwynir gweithdai digidol i hwyluso prosiectau creadigol digidol ar raddfa fach.

Man Gwyrdd yn Cathays 

Mae lle gwag sydd wedi’i glustnodi ar gyfer ailddatblygu rhwng Prifysgol Caerdydd ac Amgueddfa Cymru wedi cael ei ail-lunio’n rhithwir gan blant ledled y ddinas. Mewn partneriaeth â thîm Technocamps Prifysgol Caerdydd mae plant wedi bod yn gweithio ar ddyluniadau newydd ar gyfer y lle gan ddefnyddio’r rhaglen Minecraft for Education, sy’n hygyrch i bob plentyn ysgol drwy lwyfan Hwb.  

Cafodd y plant eu trochi yn y lle ar ôl iddo gael ei ail-greu ar Minecraft gan dîm Technocamps. O’r pwynt hwnnw rhoddwyd rhwydd hynt iddynt greu pa dirwedd bynnag a oedd yn bwysig iddynt. 

Cafodd ceisiadau gan Dros 50 tîm o blant ar draws ysgolion Nghaerdydd eu casglu ynghyd er mwyn helpu i lywio dyluniad terfynol ar gyfer y lle. Roedd tîm Technocamps yn gallu canfod sawl thema, elfennau tebyg a dyluniadau o ansawdd uchel ar ôl adolygu’r ceisiadau. Mewn partneriaeth â phensaer a thirluniwr lleol, bydd y lle bellach yn cael ei drawsnewid yn fan ardal werdd hamdden sy’n cynnwys elfennau a themâu o ddyluniadau Minecraft. 

Mae defnyddio offer fel Minecraft yn hanfodol er mwyn cael mewnbwn dilys a hanfodol gan blant a phobl ifanc am benderfyniadau cynllunio ar draws y ddinas, gan ymgorffori eu hawliau i gael eu clywed a gwrando arnynt trwy wneud hynny, yn unol â CCUHP. 

Mae’r tîm Dinas sy’n Dda i Blant yn parhau i hyrwyddo defnyddio Minecraft for Education fel offeryn ymgynghori defnyddiol mewn penderfyniadau cynllunio a datblygu lleol. 

Canolfan Ganser Felindre 

Unwaith eto, mae tîm Technocamps Prifysgol Caerdydd wedi defnyddio ei arbenigedd a’i ddiwydrwydd wrth guradu byd Minecraft lle gall plant a phobl ifanc yng Nghaerdydd gyfrannu at broses ddylunio Canolfan Ganser fawr yn ne Cymru. Rhoddwyd meini prawf i’r cyfranogwyr eu dilyn wrth greu eu dyluniadau, gan gynnwys bioamrywiaeth, cymuned a nodweddion adeiladau.  

Cyflwynwyd dros 100 o ddyluniadau i’r gystadleuaeth, ac roedd 10 ohonynt ar y rhestr fer i fwydo i mewn i’r broses ymgeisio gytundebol. Dewiswyd 1 fel cyfraniad rhagorol gyda’r cyfle i weithio gyda phenseiri ar y prosiectau, a thynnwyd themâu o’r ceisiadau cyffredinol. 

Isod ceir rhai o’r ceisiadau gwych a gyflwynwyd i’r panel o gynrychiolwyr, gan gynnwys cenhadon ieuenctid a chyfarwyddwyr prosiectau.