Saernïo Ein Dinas at y Dyfodol

Llunio Dyfodol Ein Dinas

Mae Caerdydd sy’n Dda i Blant mewn partneriaeth ag Ysgol Cyfrifiadureg Prifysgol Caerdydd a Llysgenhadon TechnoCamps, yn rhoi cyfleoedd unigryw ac arloesol i blant a phobl ifanc helpu i lunio dyfodol Caerdydd trwy ddefnyddio’r llwyfan gemau rhithwir Minecraft Education.

Mae ‘Llunio Dyfodol Ein Dinas’ yn fenter gan Caerdydd sy’n Dda i Blant sydd â’r nod o gynnwys pobl ifanc mewn amrywiaeth o ddatblygiadau strategol ac arloesedd yn y cwricwlwm trwy ddefnyddio Minecraft Education, gan sicrhau y gallant fynegi eu barn mewn ffyrdd deinamig a difyr.

Mae’r dull digidol hwn, a ddatblygwyd gan Wasanaeth Addysg Caerdydd ac Ysgol Cyfrifiadureg Prifysgol Caerdydd, yn gosod cyfres o heriau yn y byd go iawn ac mae’n ffordd i bobl ifanc rannu eu syniadau ynglŷn â sut olwg yr hoffent ei weld ar Gaerdydd yn y dyfodol.

Dywedodd yr Aelod Cabinet dros Addysg, Cyflogaeth a Sgiliau, y Cynghorydd Sarah Merry: “Mae dyheadau Caerdydd i ddod yn Ddinas sy’n Dda i Blant a gydnabyddir yn rhyngwladol, gan roi hawliau a lleisiau plant a phobl ifanc wrth wraidd polisïau, strategaethau a gwasanaethau’r ddinas yn mynd rhagddynt.

“Mae Unicef UK wedi argymell yn ddiweddar y dylai’r Cyngor wneud cais i gael ei chydnabod fel Dinas sy’n Dda i Blant ddiwedd 2021, gan gydnabod y gwaith rydym eisoes wedi’i wneud i gynnwys plant a phobl ifanc yn y broses o wneud penderfyniadau.

“Rydym yn ymrwymedig i adeiladu ar hyn ac mae’r cynllun diweddaraf hwn yn ymdrechu i ymgysylltu â phlant a phobl ifanc gan eu galluogi i fynegi eu syniadau i wella ardal yng nghanol y ddinas trwy lwyfan sy’n gyfarwydd iddynt.

Dywedodd Dr Catherine Teehan o Brifysgol Caerdydd: “Mae Ysgol Cyfrifiadureg Caerdydd wedi bod yn gweithio fel rhan o raglen TechnoCamps ers y saith mlynedd diwethaf. Mae gennym dîm allgymorth pwrpasol yn yr ysgol sy’n ymrwymedig i gynnig cymorth ac adnoddau ar gyfer addysg ddigidol ledled De-ddwyrain Cymru.”Rydym yn llawn cyffro i fod yn rhan o’r fenter arloesol hon yn ein dinas ac i fod yn defnyddio dysgu sy’n seiliedig ar gemau i ymgysylltu ag amrywiaeth eang o blant a phobl ifanc.”

Mae Minecraft Education yn gêm fideo aml-lwyfan sy’n gwella creadigrwydd, sgiliau datrys problemau, hunangyfeirio, sgiliau cydweithredu, a sgiliau bywyd eraill sy’n defnyddio blociau adeiladu, adnoddau a ddarganfyddir ar y safle a chreadigrwydd y defnyddwyr eu hunain.

Mae TechnoCamps yn fenter a ariennir gan Lywodraeth Cymru sydd wedi galluogi Ysgol Cyfrifiadureg Caerdydd i sefydlu tîm allgymorth sy’n cynnwys dros 120 o fyfyrwyr sy’n Genhadon STEM.

Mae ein tîm TechnoCamps yn cyflwyno gweithdai am ddim i ysgolion yn ne-ddwyrain Cymru ac yn cefnogi datblygiad proffesiynol parhaus athrawon ar draws y rhanbarth. Mae’r cynllun hefyd yn cynnal digwyddiadau teuluol a chymunedol lle cyflwynir gweithdai digidol i hwyluso prosiectau creadigol digidol ar raddfa fach.

COFRESTRWCH NAWR

Mae byd Minecraft Canolfan Ganser newydd Felindre bellach yn fyw!

Mae cystadleuaeth Minecraft ar gyfer Canolfan Ganser newydd Felindre bellach yn fyw ac mae’r byd pwrpasol yn barod ac ar gael i’r plant a’r bobl ifanc ei fwynhau a’i archwilio gyda chyfle i adeiladu eu fersiwn nhw o’r ysbyty newydd. Dros y pedair wythnos nesaf rydym yn gobeithio derbyn canlyniadau o ystafelloedd dosbarth, cartrefi ac ystafelloedd gwely ar draws de-ddwyrain Cymru!

Gallwch gael mynediad i’r cofrestriad a’r byd pwrpasol yma.

Unwaith y byddwch wedi cofrestru, gallwn anfon y llyfr gwaith addysgol rhyngweithiol atoch. Cewch ragor o gymorth trwy e-bostio TechnoCamps yn cardifftechnocamps@gmail.com.

Er gwybodaeth, gall myfyrwyr gofrestru ar gyfer y gystadleuaeth yn annibynnol hefyd, fel y gallant ei drefnu yn unol â’u hamserlen asesu gan ein bod yn gwerthfawrogi y bydd pwysau adolygu ac ati. Gobeithiwn y gall y gystadleuaeth gynnig opsiwn cadarnhaol i gefnogi iechyd meddwl a lles myfyrwyr.

Caiff bydoedd ar y rhestr fer eu cyhoeddi erbyn dechrau mis Gorffennaf. Bydd hyn yn cynnwys y cyfle i fyfyrwyr ddod yn Llysgenhadon Dylunio Ieuenctid ar gyfer prosiect newydd y ganolfan ganser dros y flwyddyn
nesaf.

Bydd pob myfyriwr sy’n mynd i fydoedd yn derbyn tystysgrif a bag rhoddion.

Cysylltwch â ni os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os oes angen rhagor o gymorth yn y dosbarth arnoch i hwyluso sesiynau gyda myfyrwyr.

Edrychwn ymlaen at weld eich bydoedd.

Rheolau’r gystadleuaeth

• Dim ond trwy lenwi ’ffurflen gofrestru’r gystadleuaeth y gellir cymryd rhan ynddi
• Dylai rhieni, gofalwyr neu athrawon gyflwyno ceisiadau ar ran cyfranogwyr
• Mae’r gystadleuaeth yn agored i unrhyw berson ifanc rhwng 8 a 18 oed
• Gall rhieni, gofalwyr neu athrawon eu cefnogi wrth wneud cais am y gystadleuaeth
• Gall cyfranogwyr gymryd rhan yn y gystadleuaeth fel unigolion neu fel tîm
• Gall pob unigolyn neu dîm gyflwyno un cais am y gystadleuaeth yn unig
• Mae cefnogaeth dechnegol i’r gystadleuaeth ar gael trwy gysylltu â cardifftechnocamps@gmail.com
• Rhaid cyflwyno ceisiadau i’r gystadleuaeth erbyn 5pm ar 11 Mehefin 2021
• Dim ond ceisiadau sydd wedi’u datblygu yn unol â’r meini prawf a amlinellir yn y byd Minecraft fydd yn cael eu hystyried.
• Bydd pob cais dilys yn derbyn tystysgrif diolchgarwch a bag rhoddion am gymryd rhan yn y gystadleuaeth
• Bydd syniadau o blith y ceisiadau dethol yn cael eu cyflwyno i dîm prosiect Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre i’w hystyried wrth ddylunio’r ganolfan ganser newydd yn y dyfodol
• Bydd pob cais yn ddienw wrth gael ei ystyried
• Gellir defnyddio eich cais at ddibenion cyhoeddusrwydd a byddwn yn cysylltu â chyfranogwyr i gasglu eu barn ar y gystadleuaeth
• Dim ond at ddiben y gystadleuaeth y bydd gwybodaeth bersonol a gyflwynir trwy’r gystadleuaeth yn cael ei defnyddio a bydd yn cael ei dileu unwaith y bydd y gystadleuaeth wedi’i chwblhau
• Cysylltir â chyfranogwyr ar y rhestr fer gyda’r cynnig i ddod yn Llysgenhadon Dylunio Ieuenctid am ran o’r broses ddylunio neu’r broses yn gyfan

Bydd yr ysgolion cynradd ac uwchradd sy’n cymryd rhan yn derbyn llyfr gwaith rhyngweithiol ac addysgol i fyfyrwyr sy’n cyd-fynd â’r byd Minecraft. Bydd y llyfr gwaith yn cynnwys gwybodaeth am fioamrywiaeth,
cymuned ac eco-adeiladau.

Adeiladwyd y byd Minecraft pwrpasol anhygoel hwn, sy’n cwmpasu’r safle ar gyfer Canolfan Ganser newydd Felindre, gan ganolfan TechnoCamp Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg Prifysgol Caerdydd a’i llysgenhadon STEM.