Cwricwlwm am Oes

Wrth drafod gyda Phlant a Phobl Ifanc drwy arolwg ‘Gwneud Eich Marc’ nodwyd cwricwlwm am oes fel angen allweddol gan bobl ifanc yng Nghaerdydd. Y prif feysydd a nodwyd oedd iechyd a lles emosiynol, perthnasau cadarnhaol, lleihau ymddygiad sy’n cymryd risg a sgiliau i fod yn ddinasyddion annibynnol, actif.  Y bwriad yw ychwanegu gwerthu a gwella cysylltedd gwasanaethau sydd eisoes yn cael eu cynnig gan y cyngor a’r trydydd sector. Dull seiliedig ar hawliau yw hwn, sy’n ffurfio rhan fawr o ymrwymiad Caerdydd i fod yn Ddinas sy’n Dda i Blant.

Prif nod Cwricwlwm Am Oes (C4L) yw sicrhau bod plant a phobl ifanc yn cael yr hawl i fod

  • yn Hapus
  • yn Iach
  • yn Ddiogel
  • yn Cael eu Clywed
  • yn Cael eu Haddysgu
  • y Gorau y Gallan Nhw Fod.

Mae Cyngor Ieuenctid Caerdydd wedi cynnal arolwg i ganfod barn pobl ifanc am ba mor dda mae ABCh yn eu paratoi ar gyfer bywyd. Darllenwch yr adborth gan 1,500 o bobl (PDF).

Lawrlwythwch bosteri ar gyfer “Mae gen i hawl i gael fy nghlywed” (3mb PDF) fel y gallwch eu hargraffu i’w harddangos.

Gallwch hefyd lawrlwytho adnodd ar atal troseddau â chyllyll (2mb PDF) i helpu i gadw pobl ifanc yn ddiogel.