Newyddion a chyhoeddiadau

 • Dangos popeth
 • Addysg
 • Adroddiadau
 • Amgylchedd
 • Cystadleuaeth
 • Hawliau
 • Iechyd
 • Llais
 • Partneriaeth
 • Schools
 • Ymgysylltu
 • ysgolion

Bwrdd Ymgynghorol Plant a Phobl Ifanc yn Gwirfoddoli yn Ystod Gwên o Haf

Mae’r haul yn disglair a mae pawb yn gwenu 🌞😄 Treuliodd y Bwrdd Ymgynghorol Plant a Phobl Ifanc ddiwrnod hyfryd heddiw yn gwirfoddoli yr Gwên o Haf ac yn mwynhau’r gewithgareddau 🌻 Oed 8 i 18 ac eisiau ymuno a’r Bwrdd i helpu gweithio gydag oedolion i helpu plant i hawlio eu hawliau a gweithio... View Article

Ysgolion sy’n Paarchu Hawliau- Haf 2021

Rydym wedi bod yn gweithio gydag UNICEF i gyflwyno'r Wobr Ysgolion sy'n Parchu Hawliau ledled y ddinas. Y nod yw creu lleoedd diogel ac ysbrydoledig i ddysgu, lle mae plant yn cael eu parchu, eu doniau'n cael eu meithrin, ac maen nhw'n gallu ffynnu. Mae Cyngor Caerdydd yn sybsideiddio cofrestru ac yn darparu hyfforddiant am... View Article

Pecyn Gweithgareddau Caeau Llandaf

Nod yr adnoddau hyn yw i Cyflwyno datblygiad arfaethedig y parc i’r dosbarth a rhoi cyfle i’r plant a’r bobl ifanc rannu eu barn a llunio datblygiad maes chwarae Caeau Llandaf drwy drafod chwarae, rhannu eu syniadau a dylunio eu hardal chwarae ddelfrydol. Canllawiau Gwersi i Athrawon Taflen Waith Disgyblion Cyflwyniad PowerPoint Dogfen Ymgynghori Gyhoeddus

“Her Tynnu Llun” Canolfan Ailgylchu Ffordd Lamby

Mae angen eich sgiliau tynnu llun ar Gyngor Caerdydd i'n helpu i greu murlun ar y thema "Caerdydd Un Blaned" a fydd yn cael ei beintio yng nghanolfan ailgylchu Ffordd Lamby. Defnyddiwch un lliw yn unig ac, ar ôl gorffen, sganiwch neu tynnwch lun o’ch gwaith a'i anfon at: caerdyddsynddaiblant@caerdydd.gov.uk Lawrlwythwch y gweithgaredd yma. (PDF... View Article

‘Dyfeisiwch eich Dinas’ gan ddefnyddio Minecraft

Mae Cyngor Caerdydd, mewn partneriaeth â Phrifysgol Caerdydd, yn rhoi cyfle unigryw ac arloesol i blant a phobl ifanc helpu i siapio dyfodol Caerdydd drwy ddefnyddio llwyfan gêm rithwir. Mae ‘Dyfeisiwch Eich Dinas’ yn fenter Caerdydd sy’n Dda i Blant sydd â’r nod o gynnwys pobl ifanc mewn amrywiaeth o ddatblygiadau strategol drwy ddefnyddio Minecraft… View Article

Sut gall garddio yn yr ysgol fynd i’r afael â gordewdra ymhlith plant.

Mae gordewdra ymhlith plant yn bryder iechyd y cyhoedd mawr yn y DU. Dangosodd arolygon yn 2017 a 2018 fod 28 y cant o blant rhwng dwy a 15 oed yn Lloegr yn rhy drwm neu’n ordew. Mae plant sy’n rhy drwm ac yn ordew yn fwy tebygol o aros yn ordew fel oedolion. Maent… View Article

Chwarae i gymryd rhan

Os oes un diwydiant sydd wedi tyfu yn ystod cyfyngiadau symud COVID, y diwydiant gemau fideo ydyw. Mae gwerthiannau, lawrlwythiadau a gwylwyr wedi cynyddu’n aruthrol ar draws y byd. Ond nid yw’r cynnydd mewn chwarae gemau fideo mewn modd cystadleuol wedi digwydd dros nos. Cyn COVID, roedd pencampwriaethau eChwaraeon yn llenwi lleoliadau byd-enwog fel Gardd… View Article

Syrcas NoFit State – Awtistiaeth

Mae Syrcas NoFit State yn falch o gyhoeddi ein dosbarthiadau syrcas wythnosol newydd sbon a gynlluniwyd yn arbennig ar gyfer plant a phobl ifanc 5-18 oed ar y sbectrwm awtistig. Bydd y dosbarthiadau Syrcas Amrywiol yn dechrau ym mis Tachwedd eleni yn Four Elms a bydd yn rhoi cyfle i blant ddysgu sgiliau syrcas newydd… View Article

Dinas Milan yn lleihau allyriadau CO2 – drwy wneud cinio ysgol yn iachach

Mae dinas Milan yn yr Eidal wedi ymateb i’r her o dorri allyriadau CO2 drwy dargedu rhywbeth annisgwyl, ond hollbwysig – platiau cinio plant ysgol. Mae hi eisoes yn un o’r dinasoedd mwyaf blaengar o ran polisïau bwyd, mae Milan, sydd â phoblogaeth o 1.4 miliwn, wedi llwyddo i leihau allyriadau CO2 yn ei ffreuturau… View Article

Hawliau Gofalwyr – Gofalu am rywun? Gwybod eich hawliau

Bydd y rhan fwyaf ohonom yn rhoi gofal di-dâl i rywun sy’n hŷn, yn anabl neu’n ddifrifol wael ar ryw adeg yn ein bywydau. Mae Dydd Iau 26 Tachwedd yn Ddiwrnod Hawliau Gofalwyr, ac mae’n dwyn ynghyd sefydliadau o bob rhan o’r DU i estyn allan at ofalwyr gyda gwybodaeth, cyngor a chymorth.   Thema eleni yw Gwybod eich… View Article

Sgwrs Lleisiau Ifanc – Heddlu De Cymru

Os ydych chi rhwng 11 a 25 oed ac yn byw yn Ne Cymru, byddai Heddlu De Cymru wrth eich bodd pe baech chi’n rhan o’n sgwrs #LleisiauIfanc “Mae gweithio ar ran ac er lles pobl ifanc yn flaenoriaeth a rennir gan Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu a Heddlu De Cymru. Mae ein Siarter Hawliau… View Article

Awyr Agored Caerdydd

Pwrpas Awyr Agored Caerdydd yw defnyddio partneriaeth a chydweithredu i hyrwyddo’r amrywiaeth gyfoethog o ddigwyddiadau awyr agored, lleoedd a gweithgareddau sydd gan y ddinas i’w cynnig, o’i gymharu â delwedd fwy cyfarwydd Caerdydd fel prifddinas gosmopolitan sy’n adnabyddus oherwydd ei thraddodiad rygbi a chwaraeon, lleoliadau diwylliannol, siopa a bywyd nos. Mae’r porth hwn yn darparu… View Article

Wythnos Diogelu Genedlaethol

Ar gyfer yr Wythnos Diogelu Genedlaethol, mae Caerdydd wedi lansio fideo diogelu corfforaethol wedi’i animeiddio i helpu’r holl aelodau staff i ddeall yr hyn y gallant ei wneud i ddiogelu plant ac oedolion agored i niwed rhag camdriniaeth. Mae’r fideo yn atgyfnerthu’r neges bod ‘diogelu’n gyfrifoldeb i bawb’ a bod gennym ni i gyd ddyletswydd… View Article

Holi ac Ateb pobl ifanc gyda Mark Drakeford

Cyfarfu pobl ifanc â Phrif Weinidog Cymru, Mark Drakeford MS / AS. Buont yn siarad am gymorth iechyd meddwl, Covid, addysg, bod yn arweinydd a mwy. Sicrhewch eich bod yn tanysgrifio i’r sianel YouTube i weld eu holl fideos.

Astudiaeth yn cysylltu tlodi plant â throseddau treisgar a hunan-niwed

Mae astudiaeth newydd yn dangos bod plant sy’n tyfu i fyny mewn tlodi saith gwaith yn fwy tebygol o niweidio eu hunain a bod yn rhan o droseddau treisgar fel oedolion ifanc. Mae’r ymchwil hon yn amlygu pwysigrwydd darparu gwasanaethau cyhoeddus, tai ac addysg sy’n dda i blant. Defnyddiodd yr astudiaeth ddata o Ddenmarc, fodd… View Article

World Children’s Day Book Giveaway

I ddathlu Diwrnod Plant y Byd ar 20 Tachwedd mae gennym 10 copi o’r llyfr 'Children Who Changed the World' i’w rhoi fel gwobr. Mae’n esiampl ysbrydoledig ac anhygoel o bŵer hawliau plant! I gymryd rhan: 1. Hoffwch un o’n postiadau cystadleuaeth ar un o'n cyfrifon cyfryngau cymdeithasol Twitter/Instagram/Facebook 2. Dilynwch y cyfrif hwnnw 3.... View Article

Symposiwm

Ymunodd plant a phobl ifanc ag ystod eang o randdeiliaid sy’n oedolion yn Stadiwm Dinas Caerdydd i gymryd rhan yn Symposiwm Gwneud Caerdydd a’r Fro sy’n Dda i Blant.

Arolwg Coronafeirws a Fi

Cwblhaodd 3,706 o ddisgyblion 8-18 oed Caerdydd Arolwg Coronafeirws a Fi’r Comisiynydd Plant.

Fap Ymgysylltu â Disgyblion

Mae plant a phobl ifanc wedi bod yn rhannu eu barn ar yr heriau sy’n ein wynebu yn ystod y pandemig. 

Cwricwlwm Cyngor Cyfrwys – y pethau nad ydy oedolion yn eu dweud wrthych chi.

Mae’r Cwricwlwm Cyngor Cyfrwys yn broject sy’n cael ei ddatblygu gan dîm Ddinas sy’n Dda i Blant i ymgysylltu â phlant a phobl ifanc.

Digwyddiad Lluniau Sialc

Er bod y cloi wedi rhwystro llawer o ryngweithio a digwyddiadau yn y gymuned, llwyddodd Caerdydd sy’n Dda i Blant i gynnal gweithgaredd o hwyl yn tynnu lluniau sialc gyda phellter cymdeithasol ym mis Awst.

Her Syniadau’r Haf Caerdydd

Ymateb i newidiadau eithriadol a ddaeth yn sgil COVID-19 oedd Her Syniadau’r Haf.

Adroddiad Blynyddol 2018/19

Mae’r adroddiad yn rhoi dadansoddiad o’n cynnydd tuag at y weledigaeth a’rnodau a amlinellir yn Strategaeth sy’n Dda i Blant Caerdydd, gan ganolbwyntioar y cynnydd y mae’r ddinas wedi’i wneud ers ei chyhoeddi yn 2018.