Newyddion a chyhoeddiadau

  • Dangos popeth
  • Addysg
  • Adroddiadau
  • Competition
  • Hawliau
  • Iechyd
  • Llais
  • Partneriaeth
  • Ymgysylltu

Hawliau Gofalwyr – Gofalu am rywun? Gwybod eich hawliau

Bydd y rhan fwyaf ohonom yn rhoi gofal di-dâl i rywun sy’n hŷn, yn anabl neu’n ddifrifol wael ar ryw adeg yn ein bywydau. Mae Dydd Iau 26 Tachwedd yn Ddiwrnod Hawliau Gofalwyr, ac mae’n dwyn ynghyd sefydliadau o bob rhan o’r DU i estyn allan at ofalwyr gyda gwybodaeth, cyngor a chymorth.   Thema eleni yw Gwybod eich… View Article

Sgwrs Lleisiau Ifanc – Heddlu De Cymru

Os ydych chi rhwng 11 a 25 oed ac yn byw yn Ne Cymru, byddai Heddlu De Cymru wrth eich bodd pe baech chi’n rhan o’n sgwrs #LleisiauIfanc “Mae gweithio ar ran ac er lles pobl ifanc yn flaenoriaeth a rennir gan Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu a Heddlu De Cymru. Mae ein Siarter Hawliau… View Article

Awyr Agored Caerdydd

Pwrpas Awyr Agored Caerdydd yw defnyddio partneriaeth a chydweithredu i hyrwyddo’r amrywiaeth gyfoethog o ddigwyddiadau awyr agored, lleoedd a gweithgareddau sydd gan y ddinas i’w cynnig, o’i gymharu â delwedd fwy cyfarwydd Caerdydd fel prifddinas gosmopolitan sy’n adnabyddus oherwydd ei thraddodiad rygbi a chwaraeon, lleoliadau diwylliannol, siopa a bywyd nos. Mae’r porth hwn yn darparu… View Article

Wythnos Diogelu Genedlaethol

Ar gyfer yr Wythnos Diogelu Genedlaethol, mae Caerdydd wedi lansio fideo diogelu corfforaethol wedi’i animeiddio i helpu’r holl aelodau staff i ddeall yr hyn y gallant ei wneud i ddiogelu plant ac oedolion agored i niwed rhag camdriniaeth. Mae’r fideo yn atgyfnerthu’r neges bod ‘diogelu’n gyfrifoldeb i bawb’ a bod gennym ni i gyd ddyletswydd… View Article

Holi ac Ateb pobl ifanc gyda Mark Drakeford

Cyfarfu pobl ifanc â Phrif Weinidog Cymru, Mark Drakeford MS / AS. Buont yn siarad am gymorth iechyd meddwl, Covid, addysg, bod yn arweinydd a mwy. Sicrhewch eich bod yn tanysgrifio i’r sianel YouTube i weld eu holl fideos.

Astudiaeth yn cysylltu tlodi plant â throseddau treisgar a hunan-niwed

Mae astudiaeth newydd yn dangos bod plant sy’n tyfu i fyny mewn tlodi saith gwaith yn fwy tebygol o niweidio eu hunain a bod yn rhan o droseddau treisgar fel oedolion ifanc. Mae’r ymchwil hon yn amlygu pwysigrwydd darparu gwasanaethau cyhoeddus, tai ac addysg sy’n dda i blant. Defnyddiodd yr astudiaeth ddata o Ddenmarc, fodd… View Article

World Children’s Day Book Giveaway

I ddathlu Diwrnod Plant y Byd ar 20 Tachwedd mae gennym 10 copi o’r llyfr 'Children Who Changed the World' i’w rhoi fel gwobr. Mae’n esiampl ysbrydoledig ac anhygoel o bŵer hawliau plant! I gymryd rhan: 1. Hoffwch un o’n postiadau cystadleuaeth ar un o'n cyfrifon cyfryngau cymdeithasol Twitter/Instagram/Facebook 2. Dilynwch y cyfrif hwnnw 3.... View Article

Symposiwm

Ymunodd plant a phobl ifanc ag ystod eang o randdeiliaid sy’n oedolion yn Stadiwm Dinas Caerdydd i gymryd rhan yn Symposiwm Gwneud Caerdydd a’r Fro sy’n Dda i Blant.

Arolwg Coronafeirws a Fi

Cwblhaodd 3,706 o ddisgyblion 8-18 oed Caerdydd Arolwg Coronafeirws a Fi’r Comisiynydd Plant.