Newyddion a chyhoeddiadau

  • Dangos popeth
  • Addysg
  • Amgylchedd
  • chwarae
  • Hawliau
  • Iechyd
  • Llais
  • Partneriaeth
  • Ymgysylltu

Sut gall garddio yn yr ysgol fynd i’r afael â gordewdra ymhlith plant.

Mae gordewdra ymhlith plant yn bryder iechyd y cyhoedd mawr yn y DU. Dangosodd arolygon yn 2017 a 2018 fod 28 y cant o blant rhwng dwy a 15 oed yn Lloegr yn rhy drwm neu’n ordew. Mae plant sy’n rhy drwm ac yn ordew yn fwy tebygol o aros yn ordew fel oedolion. Maent… View Article

Chwarae i gymryd rhan

Os oes un diwydiant sydd wedi tyfu yn ystod cyfyngiadau symud COVID, y diwydiant gemau fideo ydyw. Mae gwerthiannau, lawrlwythiadau a gwylwyr wedi cynyddu’n aruthrol ar draws y byd. Ond nid yw’r cynnydd mewn chwarae gemau fideo mewn modd cystadleuol wedi digwydd dros nos. Cyn COVID, roedd pencampwriaethau eChwaraeon yn llenwi lleoliadau byd-enwog fel Gardd… View Article

Syrcas NoFit State – Awtistiaeth

Mae Syrcas NoFit State yn falch o gyhoeddi ein dosbarthiadau syrcas wythnosol newydd sbon a gynlluniwyd yn arbennig ar gyfer plant a phobl ifanc 5-18 oed ar y sbectrwm awtistig. Bydd y dosbarthiadau Syrcas Amrywiol yn dechrau ym mis Tachwedd eleni yn Four Elms a bydd yn rhoi cyfle i blant ddysgu sgiliau syrcas newydd… View Article

Dinas Milan yn lleihau allyriadau CO2 – drwy wneud cinio ysgol yn iachach

Mae dinas Milan yn yr Eidal wedi ymateb i’r her o dorri allyriadau CO2 drwy dargedu rhywbeth annisgwyl, ond hollbwysig – platiau cinio plant ysgol. Mae hi eisoes yn un o’r dinasoedd mwyaf blaengar o ran polisïau bwyd, mae Milan, sydd â phoblogaeth o 1.4 miliwn, wedi llwyddo i leihau allyriadau CO2 yn ei ffreuturau… View Article

Hawliau Gofalwyr – Gofalu am rywun? Gwybod eich hawliau

Bydd y rhan fwyaf ohonom yn rhoi gofal di-dâl i rywun sy’n hŷn, yn anabl neu’n ddifrifol wael ar ryw adeg yn ein bywydau. Mae Dydd Iau 26 Tachwedd yn Ddiwrnod Hawliau Gofalwyr, ac mae’n dwyn ynghyd sefydliadau o bob rhan o’r DU i estyn allan at ofalwyr gyda gwybodaeth, cyngor a chymorth.   Thema eleni yw Gwybod eich… View Article

Sgwrs Lleisiau Ifanc – Heddlu De Cymru

Os ydych chi rhwng 11 a 25 oed ac yn byw yn Ne Cymru, byddai Heddlu De Cymru wrth eich bodd pe baech chi’n rhan o’n sgwrs #LleisiauIfanc “Mae gweithio ar ran ac er lles pobl ifanc yn flaenoriaeth a rennir gan Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu a Heddlu De Cymru. Mae ein Siarter Hawliau… View Article

Awyr Agored Caerdydd

Pwrpas Awyr Agored Caerdydd yw defnyddio partneriaeth a chydweithredu i hyrwyddo’r amrywiaeth gyfoethog o ddigwyddiadau awyr agored, lleoedd a gweithgareddau sydd gan y ddinas i’w cynnig, o’i gymharu â delwedd fwy cyfarwydd Caerdydd fel prifddinas gosmopolitan sy’n adnabyddus oherwydd ei thraddodiad rygbi a chwaraeon, lleoliadau diwylliannol, siopa a bywyd nos. Mae’r porth hwn yn darparu… View Article

Wythnos Diogelu Genedlaethol

Ar gyfer yr Wythnos Diogelu Genedlaethol, mae Caerdydd wedi lansio fideo diogelu corfforaethol wedi’i animeiddio i helpu’r holl aelodau staff i ddeall yr hyn y gallant ei wneud i ddiogelu plant ac oedolion agored i niwed rhag camdriniaeth. Mae’r fideo yn atgyfnerthu’r neges bod ‘diogelu’n gyfrifoldeb i bawb’ a bod gennym ni i gyd ddyletswydd… View Article

Holi ac Ateb pobl ifanc gyda Mark Drakeford

Cyfarfu pobl ifanc â Phrif Weinidog Cymru, Mark Drakeford MS / AS. Buont yn siarad am gymorth iechyd meddwl, Covid, addysg, bod yn arweinydd a mwy. Sicrhewch eich bod yn tanysgrifio i’r sianel YouTube i weld eu holl fideos.