Newyddion a chyhoeddiadau

 • Dangos popeth
 • Addysg
 • Adroddiadau
 • Amgylchedd
 • Cystadleuaeth
 • Hawliau
 • Iechyd
 • Llais
 • Partneriaeth
 • Schools
 • Ymgysylltu

Pecyn Gweithgareddau Caeau Llandaf

Nod yr adnoddau hyn yw i Cyflwyno datblygiad arfaethedig y parc i’r dosbarth a rhoi cyfle i’r plant a’r bobl ifanc rannu eu barn a llunio datblygiad maes chwarae Caeau Llandaf drwy drafod chwarae, rhannu eu syniadau a dylunio eu hardal chwarae ddelfrydol. Canllawiau Gwersi i Athrawon Taflen Waith Disgyblion Cyflwyniad PowerPoint Dogfen Ymgynghori Gyhoeddus

“Her Tynnu Llun” Canolfan Ailgylchu Ffordd Lamby

Mae angen eich sgiliau tynnu llun ar Gyngor Caerdydd i'n helpu i greu murlun ar y thema "Caerdydd Un Blaned" a fydd yn cael ei beintio yng nghanolfan ailgylchu Ffordd Lamby. Defnyddiwch un lliw yn unig ac, ar ôl gorffen, sganiwch neu tynnwch lun o’ch gwaith a'i anfon at: caerdyddsynddaiblant@caerdydd.gov.uk Lawrlwythwch y gweithgaredd yma. (PDF... View Article

‘Dyfeisiwch eich Dinas’ gan ddefnyddio Minecraft

Mae Cyngor Caerdydd, mewn partneriaeth â Phrifysgol Caerdydd, yn rhoi cyfle unigryw ac arloesol i blant a phobl ifanc helpu i siapio dyfodol Caerdydd drwy ddefnyddio llwyfan gêm rithwir. Mae ‘Dyfeisiwch Eich Dinas’ yn fenter Caerdydd sy’n Dda i Blant sydd â’r nod o gynnwys pobl ifanc mewn amrywiaeth o ddatblygiadau strategol drwy ddefnyddio Minecraft… View Article

Sut gall garddio yn yr ysgol fynd i’r afael â gordewdra ymhlith plant.

Mae gordewdra ymhlith plant yn bryder iechyd y cyhoedd mawr yn y DU. Dangosodd arolygon yn 2017 a 2018 fod 28 y cant o blant rhwng dwy a 15 oed yn Lloegr yn rhy drwm neu’n ordew. Mae plant sy’n rhy drwm ac yn ordew yn fwy tebygol o aros yn ordew fel oedolion. Maent… View Article

Chwarae i gymryd rhan

Os oes un diwydiant sydd wedi tyfu yn ystod cyfyngiadau symud COVID, y diwydiant gemau fideo ydyw. Mae gwerthiannau, lawrlwythiadau a gwylwyr wedi cynyddu’n aruthrol ar draws y byd. Ond nid yw’r cynnydd mewn chwarae gemau fideo mewn modd cystadleuol wedi digwydd dros nos. Cyn COVID, roedd pencampwriaethau eChwaraeon yn llenwi lleoliadau byd-enwog fel Gardd… View Article

Syrcas NoFit State – Awtistiaeth

Mae Syrcas NoFit State yn falch o gyhoeddi ein dosbarthiadau syrcas wythnosol newydd sbon a gynlluniwyd yn arbennig ar gyfer plant a phobl ifanc 5-18 oed ar y sbectrwm awtistig. Bydd y dosbarthiadau Syrcas Amrywiol yn dechrau ym mis Tachwedd eleni yn Four Elms a bydd yn rhoi cyfle i blant ddysgu sgiliau syrcas newydd… View Article

Dinas Milan yn lleihau allyriadau CO2 – drwy wneud cinio ysgol yn iachach

Mae dinas Milan yn yr Eidal wedi ymateb i’r her o dorri allyriadau CO2 drwy dargedu rhywbeth annisgwyl, ond hollbwysig – platiau cinio plant ysgol. Mae hi eisoes yn un o’r dinasoedd mwyaf blaengar o ran polisïau bwyd, mae Milan, sydd â phoblogaeth o 1.4 miliwn, wedi llwyddo i leihau allyriadau CO2 yn ei ffreuturau… View Article

Hawliau Gofalwyr – Gofalu am rywun? Gwybod eich hawliau

Bydd y rhan fwyaf ohonom yn rhoi gofal di-dâl i rywun sy’n hŷn, yn anabl neu’n ddifrifol wael ar ryw adeg yn ein bywydau. Mae Dydd Iau 26 Tachwedd yn Ddiwrnod Hawliau Gofalwyr, ac mae’n dwyn ynghyd sefydliadau o bob rhan o’r DU i estyn allan at ofalwyr gyda gwybodaeth, cyngor a chymorth.   Thema eleni yw Gwybod eich… View Article

Sgwrs Lleisiau Ifanc – Heddlu De Cymru

Os ydych chi rhwng 11 a 25 oed ac yn byw yn Ne Cymru, byddai Heddlu De Cymru wrth eich bodd pe baech chi’n rhan o’n sgwrs #LleisiauIfanc “Mae gweithio ar ran ac er lles pobl ifanc yn flaenoriaeth a rennir gan Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu a Heddlu De Cymru. Mae ein Siarter Hawliau… View Article

Awyr Agored Caerdydd

Pwrpas Awyr Agored Caerdydd yw defnyddio partneriaeth a chydweithredu i hyrwyddo’r amrywiaeth gyfoethog o ddigwyddiadau awyr agored, lleoedd a gweithgareddau sydd gan y ddinas i’w cynnig, o’i gymharu â delwedd fwy cyfarwydd Caerdydd fel prifddinas gosmopolitan sy’n adnabyddus oherwydd ei thraddodiad rygbi a chwaraeon, lleoliadau diwylliannol, siopa a bywyd nos. Mae’r porth hwn yn darparu… View Article

Wythnos Diogelu Genedlaethol

Ar gyfer yr Wythnos Diogelu Genedlaethol, mae Caerdydd wedi lansio fideo diogelu corfforaethol wedi’i animeiddio i helpu’r holl aelodau staff i ddeall yr hyn y gallant ei wneud i ddiogelu plant ac oedolion agored i niwed rhag camdriniaeth. Mae’r fideo yn atgyfnerthu’r neges bod ‘diogelu’n gyfrifoldeb i bawb’ a bod gennym ni i gyd ddyletswydd… View Article

Holi ac Ateb pobl ifanc gyda Mark Drakeford

Cyfarfu pobl ifanc â Phrif Weinidog Cymru, Mark Drakeford MS / AS. Buont yn siarad am gymorth iechyd meddwl, Covid, addysg, bod yn arweinydd a mwy. Sicrhewch eich bod yn tanysgrifio i’r sianel YouTube i weld eu holl fideos.

Astudiaeth yn cysylltu tlodi plant â throseddau treisgar a hunan-niwed

Mae astudiaeth newydd yn dangos bod plant sy’n tyfu i fyny mewn tlodi saith gwaith yn fwy tebygol o niweidio eu hunain a bod yn rhan o droseddau treisgar fel oedolion ifanc. Mae’r ymchwil hon yn amlygu pwysigrwydd darparu gwasanaethau cyhoeddus, tai ac addysg sy’n dda i blant. Defnyddiodd yr astudiaeth ddata o Ddenmarc, fodd… View Article

World Children’s Day Book Giveaway

I ddathlu Diwrnod Plant y Byd ar 20 Tachwedd mae gennym 10 copi o’r llyfr 'Children Who Changed the World' i’w rhoi fel gwobr. Mae’n esiampl ysbrydoledig ac anhygoel o bŵer hawliau plant! I gymryd rhan: 1. Hoffwch un o’n postiadau cystadleuaeth ar un o'n cyfrifon cyfryngau cymdeithasol Twitter/Instagram/Facebook 2. Dilynwch y cyfrif hwnnw 3.... View Article

Symposiwm

Ymunodd plant a phobl ifanc ag ystod eang o randdeiliaid sy’n oedolion yn Stadiwm Dinas Caerdydd i gymryd rhan yn Symposiwm Gwneud Caerdydd a’r Fro sy’n Dda i Blant.

Arolwg Coronafeirws a Fi

Cwblhaodd 3,706 o ddisgyblion 8-18 oed Caerdydd Arolwg Coronafeirws a Fi’r Comisiynydd Plant.

Fap Ymgysylltu â Disgyblion

Mae plant a phobl ifanc wedi bod yn rhannu eu barn ar yr heriau sy’n ein wynebu yn ystod y pandemig. 

Cwricwlwm Cyngor Cyfrwys – y pethau nad ydy oedolion yn eu dweud wrthych chi.

Mae’r Cwricwlwm Cyngor Cyfrwys yn broject sy’n cael ei ddatblygu gan dîm Ddinas sy’n Dda i Blant i ymgysylltu â phlant a phobl ifanc.

Digwyddiad Lluniau Sialc

Er bod y cloi wedi rhwystro llawer o ryngweithio a digwyddiadau yn y gymuned, llwyddodd Caerdydd sy’n Dda i Blant i gynnal gweithgaredd o hwyl yn tynnu lluniau sialc gyda phellter cymdeithasol ym mis Awst.

Her Syniadau’r Haf Caerdydd

Ymateb i newidiadau eithriadol a ddaeth yn sgil COVID-19 oedd Her Syniadau’r Haf.

Adroddiad Blynyddol 2018/19

Mae’r adroddiad yn rhoi dadansoddiad o’n cynnydd tuag at y weledigaeth a’rnodau a amlinellir yn Strategaeth sy’n Dda i Blant Caerdydd, gan ganolbwyntioar y cynnydd y mae’r ddinas wedi’i wneud ers ei chyhoeddi yn 2018.