Gŵyl Haf Plant A Phobl Ifanc

Cynhyrchiad Caerdydd sy’n Dda i Blant

25 Mehefin – 29 Awst 2021

Chreadigol a Chelfyddydau

Gwyddoniaeth a Thechnoleg

Chwarae a Hwyl i’r Teulu

Chwaraeon ac Antur

Rhaglen yr Ŵyl

Meddiannu Ffordd Churchill, 25 Mehefin – 29 Awst

Mae Caerdydd sy’n Dda i Blant yn cydweithio â phartneriaid i feddiannu Ffordd Churchill a’i llenwi gyda man chwarae naturiol a gosodiadau celf. Mae’r cam cyntaf yn agor i’r cyhoedd ar 25 Mehefin, a bydd y gwaith o ddatblygu’r gofod yn parhau hyd at wyliau’r haf.

Safle’r Ŵyl, 20 Gorffennaf – 8 Awst

Ar lawnt Neuadd y Ddinas bydd Safle’r Ŵyl yn llawn o gyfleoedd hwyliog a chyffrous i blant a phobl ifanc o bob oed. Bydd y safle’n cynnal dau sesiwn y dydd ac yn rhedeg am dair wythnos gyntaf gwyliau’r haf! Dadlwythwch yr ap neu ymwelwch â’n hamserlen wyl i weld sesiynau ac archebu tocyn.

Gweithgareddau ledled y Ddinas, 17 Gorffennaf – 29 Awst

Ond nid yw’r gwenu’n gyfyngedig i ganol y ddinas! Rydym yn gweithio gyda phartneriaid anhygoel ym mhob cwr o’r ddinas. Mae ein hamserlen weithgareddau yn fyw! Cliciwch isod i weld beth sy’n digwydd ac archebu tocynnau.

Neu lawrlwythwch Ap gŵyl Gwên o Haf ar eich dyfais nawr!

 

Google Play store button for Summer of Smiles App
Apple App store button for Summer of Smiles App

Diolch o galon

Hoffai Caerdydd ddiolch i chi am holl ymdrech ac aberth plant a phobl ifanc ar draws y ddinas yn ystod y pandemig. Nod Gwên o Haf yw dweud diolch, helpu pobl i ailgysylltu, cael profiadau newydd a gwneud ffrindiau newydd

Gwerthoedd ac egwyddorion Gwên o Haf

Hoffai Caerdydd ddiolch i chi am holl ymdrech ac aberth plant a phobl ifanc ar draws y ddinas yn ystod y pandemig. Nod Gwên o Haf yw dweud diolch, helpu pobl i ailgysylltu, cael profiadau newydd a gwneud ffrindiau newydd. 

Gwerthoedd Gwên o Haf yw: 

-Trin plant a phobl ifanc ag urddas a pharch. 

-Cydnabod sgiliau, galluoedd ac anghenion pob plentyn a pherson ifanc.  

-Cyflwyno gŵyl sy’n hygyrch ac yn gynhwysol. 

-Hyrwyddo hawliau plant a phobl ifanc. 

 

Egwyddorion Gŵyl Gwên o Haf yw: 

Urddas 

Mae Gwên o Haf yn cydnabod bod gan bob plentyn a pherson ifanc urddas a gwerth mewnol y dylid eu gwerthfawrogi, eu parchu a’u meithrin. Mae parchu urddas plant yn golygu y dylai pob plentyn gael ei drin â gofal a pharch ar bob adeg. 

Lles Gorau’r Plentyn 

Mae Gwên o Haf yn cydnabod bod yn rhaid i les gorau’r plentyn neu’r person ifanc fod yn brif flaenoriaeth ym mhob penderfyniad a cham a gymerir wrth gynllunio a chyflwyno’r ŵyl. 

Peidio â Gwahaniaethu 

Mae Gwên o Haf yn cydnabod y dylai pob plentyn a pherson ifanc gael eu trin yn deg a’u hamddiffyn rhag gwahaniaethu, beth bynnag fo’u hoedran, rhyw, ethnigrwydd, crefydd, iaith, cefndir teuluol neu unrhyw statws arall. Nid yw cael cyfle cyfartal a’r canlyniadau gorau posibl yn golygu trin pawb union yr un fath; mae angen mwy o gymorth ar rai plant a phobl ifanc nag eraill i oresgyn rhwystrau ac anawsterau.