Gaeaf Llawn Lles Caerdydd

Winter of Wellbeing logo

Rydym yn gyffrous i ddarparu nifer o weithgareddau a chymorth lles i blant a phobl ifanc. Cafodd Haf Gwên dderbyniad da gan bawb ac rydym yn bwriadu adeiladu ar y llwyddiant hwn i gefnogi lles plant a phobl ifanc rhwng 0 a 25 oed dros fisoedd y gaeaf.

Mae Covid-19 wedi effeithio ar les emosiynol, cymdeithasol a chorfforol plant a phobl ifanc. Mae themâu cyson yn cynnwys effeithiau ar gymdeithasu, cyfathrebu, iechyd emosiynol a meddyliol, lefelau isel o weithgarwch corfforol, mwy o ymddygiad eisteddog, bwyta’n iach, a gordewdra. I fynd i’r afael â’r effeithiau hyn, mae angen pecyn cymorth gydag ystod eang o ymyriadau.

Er bod pob plentyn wedi cael ei effeithio, mae’r pandemig, a’r cyfyngiadau, wedi cael effaith benodol ar grwpiau ymylol a difreintiedig. Mae wedi effeithio ar y rheini o gymunedau a chefndiroedd tlotach a’r plant hynny sy’n rhan o deuluoedd sydd eisoes angen cymorth ychwanegol.

Lein-yp Gŵyl y Gaeaf Lles

Bydd y Gaeaf lles yn cynnwys 3 rhan: Gofod dros dro yng nghanol y ddinas yn Nhyddewi 2, prosiectau cymunedol yr ydym wedi’u hariannu drwy grantiau a rhaglen gelfyddydol a diwylliant wedi’i churadu gan Arts Active.

Grantiau Cymunedol

Rhagfyr 10fed i Mawrth 31ain

Er mwyn helpu cymaint o blant a phobl ifanc â phosibl i gael cymorth gyda’u lles cymdeithasol, emosiynol, meddyliol a chorfforol dros fisoedd y gaeaf, mae Plant-gyfeillgar Caerdydd wedi cynnig grantiau bach i nifer fawr o sefydliadau sy’n gweithio ym mhob rhan o’r ddinas.

Edrychwch ar y map isod i weld pa sefydliadau sy’n cymryd rhan yn eich ardal chi!

Rhaglen Celfyddydau a Diwylliant (Arts Active)

Ionawr 21ain i Mawrth 31ain

Rhaglen Celfyddydau a Diwylliant ar gyfer Plant a Theuluoedd, dan arweiniad Arts Active Trust ac wedi’i lleoli mewn nifer o leoliadau ledled y ddinas gan gynnwys canolfannau hamdden a chlybiau ieuenctid.

Funded by Welsh Government