COVID-19 : Strategaeth Adfer

Dod mas o’r cyfnod cloi

Mae Covid-19 yn argyfwng iechyd rhyngwladol sydd wedi newid bywydau pawb yng Nghaerdydd. Yn ogystal â chael effaith ar iechyd a llesiant pobl, mae’r feirws wedi achosi problemau eraill. Gorfodwyd llawer o fusnesau ar draws y ddinas i gau dros dro ac mae llawer o bobl yn methu mynd i’r gwaith.

Unwaith y caiff y cyfyngiadau cloi eu llacio, mae Cyngor Caerdydd yn bwriadu ailagor y ddinas yn raddol mewn ffordd ofalus a diogel er mwyn i fusnesau allu agor eto a bod pobl yn gallu dychwelyd i’r gwaith.

Er bod cyfnod y cloi wedi bod yn frawychus ac yn heriol, rydyn ni i gyd wedi dysgu pethau newydd ac rydyn ni wedi tyfu o’i herwydd. Bydd dechrau o’r newydd yn ein helpu i lunio ein dyfodol. Bydd llawer o’r newidiadau newydd nid yn unig yn gwneud pethau’n fwy diogel, ond yn helpu i wneud Caerdydd yn lle gwell i fyw, gweithio a chwarae ynddo.

Rhai o’r newidiadau posib y gallech eu gweld..

Cyfyngiadau cyflymder, (mwy o barthau 20mya) gwneud y ffyrdd yn lle mwy diogel i gerddwyr a beicwyr

Palmentydd lletach gwneud cadw pellter cymdeithasol yn haws

Mwy o lwybrau beicio a pharcio ar gyfer beics annog pobl i ddefnyddio teithio llesol i symud ar draws ac i’r ddinas

Pwyntiau Croesawu gyda Llysgenhadon Stryd helpu pobl i ddeall y newidiadau a gwneud yn siwr eu bod yn cael ymweliad diogel.

Llwybrau cerdded unffordd ffordd ddiogel a threfnus o sicrhau pellter cymdeithasol pan fo llawer o bobl hyd y lle

Gofod ciwio, lle diogel i bobl giwio ar gyfer siopa.

Newidiadau i barcio ceir; a symudiad traffig o amgylch canol y ddinas lleihau llygredd, annog pob math o deithio llesol

Ardaloedd gorlif ardaloedd eistedd yn yr awyr agored i helpu bwytai, caffis a bariau

Blychau plannu a mân barciau gwneud y ddinas yn lle gwyrddach

Mynediad diogel i ysgolion cau ffyrdd, palmentydd lletach a therfynau cyflymder i wneud eich siwrneiau’n fwy diogel