Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd yn meddwl am syniadau i greu ‘Dinas sy’n Dda i Blant’ UNICEF gyntaf y DU

Gweld yr holl newyddion...
CFC Social Change Programme

Unwaith eto, mae Prifysgol Caerdydd wedi dangos ei hymrwymiad i Gaerdydd sy’n Dda i Blant drwy guradu rhaglen newid cymdeithasol dros 6 sesiwn ddwys, gyda myfyrwyr o bob cyfadran.

Mewn partneriaeth â Chaerdydd sy’n Dda i Blant, galwodd tîm menter y brifysgol ar fyfyrwyr i fynd i’r afael â’r 5 nod a nodir yn y Strategaeth Caerdydd sy’n Dda i Blant gan ystyried hawliau plant.

Cafodd y myfyrwyr eu briffio ar Hawliau Plant mewn Ymarfer gan swyddog rhaglen UNICEF UK, Jeni Bainbridge. Roedd yn darparu’r sylfaen i ddod o hyd i atebion y gellir eu gwireddu i 1 neu fwy o nodau Caerdydd sy’n Dda i Blant.

Dros y 5 sesiwn nesaf, dysgodd myfyrwyr am greadigrwydd a datrys problemau; cyflwyno syniadau; rhanddeiliaid; modelau busnes cynaliadwy; a chlywon nhw gan arweinwyr y diwydiant ar sut maen nhw’n newid y naratif ar fusnes ac entrepreneuriaeth.

Cyflwynwyd syniadau terfynol 6 grŵp i banel o feirniaid gan gynnwys UNICEF UK, yr Athro Chris Taylor o Brifysgol Caerdydd, ac aelodau o Fwrdd Cynghori Ieuenctid Caerdydd sy’n Dda i Blant.

Gyda dim ond wythnos i drefnu a chreu atebion, daeth y grwpiau o hyd i fentrau a syniadau rhagorol i fynd i’r afael â’r nodau Caerdydd sy’n Dda i Blant. Enw’r ateb buddugol, a grëwyd gan Flo, [tîm arall yma] oedd ‘Llythyrau er Gwell’. Cynllun syml ond a allai fod yn bwerus i blant a phobl ifanc fynegi sut maen nhw’n teimlo. Teimladau ysgrifenedig, wedi’u postio mewn blwch llythyrau a’u cymedroli gan randdeiliaid sy’n oedolion gan gynnwys athrawon, gwirfoddolwyr a rhieni. Roedd y syniad wedi sgorio’n uchel ar lawer o’r meini prawf barnu, gan gynnwys eglurder, aliniad â’r briff, cymhwyso egwyddorion plant, a chynaliadwyedd.

Dyma oedd gan Paula Burns, Tîm Menter Prifysgol Caerdydd a chyd-gynhaliwr y rhaglen, i’w ddweud:

Rhoddodd y rhaglen Caerdydd sy’n Dda i Blant gyfle i fyfyrwyr Prifysgol Caerdydd ddysgu am yr hyn a oedd yn cael ei wneud ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol a hefyd cyfrannu at greu syniadau yn y dyfodol a fyddai’n gwella hawliau plant. Teimlwyd ei fod yn bwnc y gallent uniaethu ag ef, yn ogystal â’u galluogi i ddatblygu sgiliau entrepreneuraidd.

Dilynodd 17 o fyfyrwyr hyd at ddiwedd y rhaglen yn gweithio yn eu timau i greu ateb i wella hawliau plant. Roedd lefel uchel o ymgysylltu drwyddi draw, ac roedd y safon yn uchel iawn ar yr holl atebion a gyflwynwyd.

Y teimlad cyffredinol gan y myfyrwyr oedd eu bod wedi cael cyfle i ddeall faint o bwysigrwydd oedd yn cael ei roi ar ddatblygu profiad ac amgylchedd diogel i blant a phobl ifanc. Hefyd, cawsant eu hysbrydoli’n fawr gan y perchnogion busnes a gyflwynodd drwy gydol y rhaglen. 

 

Amlinellir y 6 ateb isod:

Tîm 1:

Rydym yn cynnig cynllun “Beicio i’r Ysgol” tebyg i’r cynllun Nextbike/Ovo presennol yn y ddinas, ond wedi’i seilio ar ddefnydd i blant yn unig a dysgu plant i feicio i’r ysgol ac oddi yno. Byddai’r gorsafoedd wedi’u lleoli o amgylch y rhan fwyaf o ysgolion cynradd a pharciau lleol. Gellir eu datgloi drwy godau a roddir drwy ysgolion os nad oes mynediad i ffonau symudol neu drwy ap tebyg i’r nextbike y gall rhieni ei ddefnyddio.

Tîm 2:

– Gweithio ochr yn ochr ag ysgolion i greu gweithdai gyda rhieni i’w dysgu sut y gallant gefnogi eu plentyn.

– Gwneud rhieni’n fwy ymwybodol o’r broblem hon (rhoi’r ystadegau iddynt, esbonio iddynt yr anhwylderau mwyaf cyffredin) e.e symptomau: newidiadau mewn cwsg, teimladau newydd o euogrwydd, newidiadau mewn lefelau egni, newidiadau mewn lefelau canolbwyntio neu’r gallu i gwblhau tasgau, newidiadau mewn chwant bwyd, newidiadau mewn cymhelliant, meddyliau am hunanladdiad.

– Cefnogi lles eich plentyn (coginio prydau da, gwneud yn siŵr ei fod yn gwneud ymarfer corff)

– Sut i siarad am ei deimladau 

Tîm 3:

Neilltuo ystafell o fewn ysgolion i fod yn ‘hafan ddiogel’

  • Dewiswyd y syniad hwn gan ei bod yn ymddangos nad oedd gan yr un o’n tair ysgol le diogel i siarad am ein teimladau, i ymlacio a mwynhau pe bai gan fyfyrwyr dipyn ar eu plât.
  • Ac eto, er bod gan ysgolion staff i helpu myfyrwyr yn fugeiliol, mae diffyg amgylcheddau cyfforddus i siarad am eu teimladau.
  • Gellir darparu’r ystafell hon at ddibenion y plant, i helpu i greu’r amgylchedd y maent yn dymuno ei gael i helpu eu hiechyd meddwl.

Tîm 4:

  • Bydd y gweithdai a gynhelir mewn ysgolion yn:
  • Addysgu plant o’u hawliau CCUHP
  • Defnyddio senarios bywyd go iawn i ymchwilio i sut mae hawliau CCUHP yn weithredol mewn bywydau bob dydd.
  • Cyfle i drafod pynciau sy’n bwysig iddyn nhw,
  • Cyfrannu syniadau’n ddienw i sicrhau nad yw lleiafrifoedd na phobl sy’n agored i niwed yn cael eu colli.

Tîm 5:

Ein hateb yw “Ap lleoedd croesawgar ac sy’n dda i blant”

Mae’n Fap o Gaerdydd sy’n cyfeirio plant a phobl ifanc at fusnesau a chyfleusterau ‘croesawgar’.

Y syniad yw adeiladu map o Gaerdydd sy’n Dda i Blant a fydd ar gael drwy ap. Bydd yn creu darlun o Gaerdydd gan gyfeirio Plant a Phobl Ifanc at fannau diogel a gwasanaethau ar eu cyfer.

Bydd busnesau a gwasanaethau yn cofrestru i fod yn bwynt ar yr ap cymunedol. Cynnig pwyntiau gwefru, cynigion sy’n Dda i Blant a lle diogel i blant gael eu casglu lle bo angen.

Tîm 6:

Mae “Llythyrau er gwell” yn gynllun i annog pobl ifanc a phlant i gyfleu eu teimladau a’u hemosiynau heb orfod siarad. Roeddem am fynd i’r afael â’r nod sy’n ymwneud ag iechyd meddwl plant. Mae llawer o bobl yn ei chael hi’n anodd trafod eu meddyliau a’u trafferthion mewnol yn aml oherwydd nad ydynt yn teimlo bod ganddynt unrhyw un i siarad â nhw neu efallai am fod eu problem yn achosi embaras neu’n frawychus. I lawer o blant, gall methu â mynegi emosiynau fod yn niweidiol gan y gall yr anallu hwn arwain at gamymddwyn neu deimlo’n unig. Roeddem am greu cynllun a fyddai’n galluogi plant i anfon eu teimladau drwy gyfrwng llythyr, llun neu liwio, er mwyn teimlo eu bod yn cael eu gweld a’u clywed yn y byd.