Fy Nhaith i Fwrdd Cynghori Ieuenctid UNICEF y DU

Gweld yr holl newyddion...
Headshot of post author

Helo, fy enw i yw Arthur, ac rwy’n un o’r aelodau newydd o fwrdd Cynghori Ieuenctid (BCI) UNICEF y DU ynghyd â saith o bobl ifanc ysbrydoledig eraill o bob cwr o’r DU. Dros y ddwy flynedd nesaf, byddwn yn gweithio gyda’n gilydd i eirioli dros Hawliau Plant ac i godi ymwybyddiaeth o Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn (CCUHP).  Pobl ifanc yw’r dyfodol, a rhaid inni wneud popeth o fewn ein gallu i alluogi’r genhedlaeth nesaf i ddod yn arweinwyr gofalgar, arloesol a brwdfrydig sydd am newid y byd.  Fy nod ar y BCI yw ysbrydoli pobl ifanc eraill ledled y DU a thu hwnt i gwestiynu pam yr ydym ni, fel cenedl fyd-eang, yn gwneud yr hyn a wnawn a dod o hyd i atebion gwell i’n problemau. Rwyf am rannu sut y deuthum i fod yn y rôl anhygoel hon a rhoi cyngor i unrhyw berson ifanc sy’n gobeithio dechrau ar ei daith i newid y byd.

Ers yr ysgol gynradd, rwyf wedi bod â diddordeb mewn gwneud gwelliannau a chyflwyno newid o fewn lleoliad ysgol. Yn ystod y cyfnod hwn, roedd gen i dair rôl amlwg: Aelod o’r Cyngor Ysgol, Prif Gyfaill, a Phrif Arweinydd Digidol. Roedd fy rôl fel aelod o’r cyngor ysgol yn cynnwys gwneud ceisiadau am arian i wella cyfleusterau, gweithio yn yr ardd ymwybyddiaeth ofalgar newydd, a recriwtio ymwelwyr i siarad â’r disgyblion. Roedd fy rôl yn Brif Gyfaill yn cynnwys trefnu’r maes chwarae, creu parthau a gweithgareddau, a gweithio’n agos gyda staff addysgu i fynd i’r afael ag unrhyw faterion ymddygiad. Roedd fy rôl yn Brif Arweinydd Digidol yn debyg. Roedd yn cynnwys rhedeg a chynllunio gweithgareddau allgyrsiol, addysgu gwersi, a chynnal diwrnodau hyfforddi i rieni ac athrawon.  Dysgais o’r cyfleoedd hyn nad oes dim byd byth yn berffaith; mae lle i wella bob amser. Gwnaeth darganfod fy angerdd yn yr oedran ifanc hwn fy helpu i fanteisio ar yr agoriadau amrywiol a ddaeth yn yr ysgol uwchradd.

Yn fy mlwyddyn gyntaf, fe’m hetholwyd gan fy nghyfoedion i senedd yr ysgol, yr wyf yn dal i ymwneud yn fawr â hi. Gwnaethom gynllunio lawer o ddigwyddiadau cyffrous ar gyfer y flwyddyn i ddod yn ein cyfarfodydd cyntaf, ond yna… tarodd y cyfnod clo. Nawr, rydym yn dechrau unwaith eto gan fod grwpiau blwyddyn yn gallu cyfarfod a rhyngweithio. Gobeithio y gallwn barhau â rhai syniadau o gyn y pandemig a dysgu o’r profiad a dod o hyd i feysydd newydd i weithio arnynt yn ystod y misoedd nesaf. Rwyf eisoes wedi datblygu sgiliau newydd drwy greu arolygon ac ysgrifennu llythyrau, gyda llawer mwy ar y gorwel.

Tua mis ar ôl i mi ddod yn aelod o senedd yr ysgol, cefais wybod am Gyngor Ieuenctid Caerdydd (CIC) – y llais democrataidd i bobl ifanc yng Nghaerdydd.  Cefais wahoddiad i ddiwrnod sefydlu lle dysgais am y newidiadau gwych y mae CIC wedi’u cyflwyno a chofrestrais yn y fan a’r lle. Roedd fy nghyfarfod cyffredinol cyntaf ym mis Rhagfyr 2019.  Byddai’n deg dweud fy mod yn hynod o swil (ar wahân i’r adeg pan ddechreuodd rownd ffilm y cwis Nadolig!). Ymunais â’r Is-grŵp Iechyd Meddwl a Lles, lle gwnaethom barhau i ddatblygu’r Hyb Meddwl, gwefan sy’n galluogi pobl ifanc i ddod o hyd i gymorth gyda’u hiechyd meddwl mewn tri chlic yn unig. Dros y tri mis nesaf, gwnes i barhau i ymdoddi i’r cefndir, yn rhy nerfus i siarad. Fodd bynnag, cofiais yr hyn a ddywedwyd a dysgais fwy am CIC. Ond yna… tarodd y cyfnod clo. Wrth i’r ysgol symud ar-lein, felly hefyd CIC, gyda chyfarfodydd yn cael eu cynnal drwy Microsoft Teams. I mi, roedd hyn yn fendith.  Yn sydyn roeddwn i’n teimlo’n llawer mwy hyderus ac yn gallu cyfrannu. Dechreuais gofrestru mwy a mwy gan wneud cais am bob swydd a gododd a des i’n fwy o bresenoldeb o fewn CIC.

Yn ystod fy nghyfnod o ymuno â phopeth, deuthum yn aelod o Fwrdd Cynghori Plant a Phobl Ifanc Caerdydd (BCPPhIC) sy’n Dda i Blant.  Mae Caerdydd ar y ffordd i ddod yn Ddinas Sy’n Dda i Blant gyntaf y DU a gydnabyddir gan UNICEF.  Drwy’r grŵp hwn y daeth fy ymagwedd at newid yn gysylltiedig yn gynhenid â hawliau plant.  Mae BCPPhIC wedi’i seilio ar Erthygl 12 o CCUHP: parch at farn pob plentyn. Y prosiect mawr cyntaf y gwnes i ymwneud ag ef oedd Gwên o Haf. Er mwyn helpu i ddod â phobl ifanc allan o’r pandemig, gwnaeth Caerdydd sy’n Dda i Blant, ar y cyd â sefydliadau amrywiol ledled y ddinas, gynnal nifer o ddigwyddiadau gwahanol i blant a phobl ifanc eu mwynhau yn ystod gwyliau’r haf. Rhoddwyd cyfle i’r aelodau o BCPPhIC wirfoddoli ar brif safle’r ŵyl. Roedd hyn yn cynnwys postio ar y cyfryngau cymdeithasol, tynnu lluniau, siarad â theuluoedd, a chynnal stondin. Rydym wrthi’n paratoi ar gyfer y Gaeaf Llawn Lles, a fydd, yr wyf yn siŵr, yn llwyddiant.

 

Fis Hydref diwethaf, troes yn 14 oed, a agorodd lawer o ddrysau newydd i mi. Rwyf bellach yn aelod o Fforwm Ieuenctid Amgueddfa Cymru ac rwy’n paratoi i gymryd rhan yng Ngwobr Dug Caeredin.  Mae hyn, wrth gwrs, yn ogystal â chael fy newis ar gyfer BCI UNICEF y DU. Anfonwyd y cyfle hwn ataf drwy CIC ond ni allwn wneud cais ar unwaith. 14 oedd yr oedran lleiaf, ond yn ffodus i mi, roedd y dyddiad cau bythefnos ar ôl fy mhen-blwydd. Cyn gynted ag y gallwn, anfonais fy nghais a oedd yn amlinellu fy mhrofiadau, y sgiliau yr oeddwn wedi’u dysgu a’m hawch dros newid a hawliau plant. Cefais wahoddiad am gyfweliad gyda’r Tîm Ymgysylltu â Phobl Ifanc yn aelod o BCI 2019-2021 hefyd. Drwy gydol y cyfweliad, ceisiais gadw’n ddigynnwrf ac ateb y cwestiynau hyd eithaf fy ngallu. I’m llawenydd, cefais gynnig lle a chyn imi wybod, roeddwn yn mynd i’r cyfarfod cyntaf yn Llundain, lle cefais y pleser o gwrdd â’r BCI oedd yn dod i ddiwedd ei dymor, y tîm yn UNICEF, yn ogystal â’r grŵp y byddaf yn gweithio gydag ef dros y ddwy flynedd nesaf.

Os ydych am ddechrau taith debyg i fy un i, mae gen i gyngor i chi.  I ddechrau, mae profiad yn allweddol.  Bydd manteisio ar gyfleoedd yn rhoi sgiliau i chi sy’n drosglwyddadwy i bob math o brosiectau.  Er enghraifft, yn CIC, rwyf wedi gwneud cais i fod yn gadeirydd, is-gadeirydd a chadeirydd y grŵp diwygio. Ar hyn o bryd, nid wyf wedi llwyddo i gael unrhyw un o’r swyddi hyn, ond mae’r broses wedi fy ngwneud yn fwy adnabyddus o fewn CIC, ac wedi rhoi cipolwg ar y gweithdrefnau. Fy ail ddarn o gyngor fyddai nad ydych byth yn rhy ifanc neu’n rhy hen i roi cynnig ar rywbeth newydd. Pan ymunais â CIC, fi oedd yr aelod ieuengaf (o gryn dipyn), ond drwy gael fy nhroed yn y drws yn gynnar, rwyf wedi gallu cymryd mwy o ran yn y misoedd diwethaf. Yn yr ysgol, fi yw’r aelod hynaf o gôr CA3; fodd bynnag, mae canu’n rhywbeth rwy’n ei fwynhau, ac er mai dim ond dau o flwyddyn 9 sydd yno, dyw hynny ddim yn golygu fy mod i’n mynd i roi’r gorau iddi. Yn olaf, byddwch yn chi eich hun.  Credwch fi, mae eich syniadau’n unigryw ac yn arloesol, ac mae ganddynt botensial. Dim ond pan fyddwch chi’n rhoi’r gorau i boeni am yr hyn y mae pobl yn ei feddwl ohonoch chi y gallant weld pwy ydych chi mewn gwirionedd: eich hobïau, y pethau sy’n bwysig i chi, eich cymhellion.  Mae’r cyngor hwn yn cael ei roi o oes o brofiad. Cymerwch y cyfleoedd tra gallwch, ac efallai, efallai, y gallwch newid y byd.