‘Dyfeisiwch eich Dinas’ gan ddefnyddio Minecraft

Gweld yr holl newyddion...
Minecraft

Mae Cyngor Caerdydd, mewn partneriaeth â Phrifysgol Caerdydd, yn rhoi cyfle unigryw ac arloesol i blant a phobl ifanc helpu i siapio dyfodol Caerdydd drwy ddefnyddio llwyfan gêm rithwir.

Mae ‘Dyfeisiwch Eich Dinas’ yn fenter Caerdydd sy’n Dda i Blant sydd â’r nod o gynnwys pobl ifanc mewn amrywiaeth o ddatblygiadau strategol drwy ddefnyddio Minecraft Education.

Mae’r dull digidol hwn, a ddatblygwyd gan Wasanaeth Addysg Caerdydd acYsgol Gwyddorau Cyfrifiadurol a Gwybodeg Caerdydd, yn gosod cyfres o heriau yn y byd go iawn ac mae’n ffordd i bobl ifanc rannu eu syniadau ynglŷn â sut yr hoffent i Gaerdydd edrych yn y dyfodol.

Mae’r fenter yn lansio’r wythnos hon gyda chystadleuaeth yn gwahodd plant oedran ysgol i ail-ddylunio llain o dir sydd y tu ôl i’r Amgueddfa Genedlaethol yng nghanol y ddinas, gyda’r enillydd yn dylanwadu ar bwrpas newydd y tir.

Dywedodd yr Aelod Cabinet dros Addysg, Cyflogaeth a Sgiliau, y Cynghorydd Sarah Merry, “Mae dyheadau Caerdydd i ddod yn Ddinas sy’n Dda i Blant a gydnabyddir yn rhyngwladol, gan roi hawliau a lleisiau plant a phobl ifanc wrth wraidd polisïau, strategaethau a gwasanaethau’r ddinas yn mynd rhagddynt.

“Mae Unicef UK wedi argymell yn ddiweddar y dylai’r Cyngor wneud cais i gael ei chydnabod fel Dinas sy’n Dda i Blant yn hydref 2021, gan gydnabod y gwaith rydym eisoes wedi’i wneud i gynnwys plant a phobl ifanc yn y broses o wneud penderfyniadau.

“Rydym wedi ymrwymo i adeiladu ar hyn ac mae’r cynllun diweddaraf hwn yn ymdrechu i ymgysylltu â phlant a phobl ifanc gan eu galluogi i fynegi eu syniadau i wella ardal yng nghanol y ddinas drwy lwyfan y maent yn gyfarwydd ag ef.

Dywedodd Dr Catherine Teehan oYsgol Gwyddorau Cyfrifiadurol a Gwybodeg Caerdydd: “Mae Ysgol Cyfrifiadureg Caerdydd wedi bod yn gweithio fel rhan o raglen Technocamps ers y saith mlynedd diwethaf. Mae gennym dîm allgymorth pwrpasol yn yr ysgol sydd wedi ymrwymo i gynnig cymorth ac adnoddau ar gyfer addysg ddigidol ledled De-ddwyrain Cymru.

“Rydym yn llawn cyffro i fod yn rhan o’r fenter arloesol hon yn ein dinas ac i fod yn defnyddio dysgu sy’n seiliedig ar gêm i ymgysylltu ag ystod eang o blant a phobl ifanc.”

Caiff yr ymgeiswyr gynrychiolaeth ddaearyddol gywir o’r safle lle gall pobl ifanc greu eu bydoedd a’u profiadau eu hunain, gan ganolbwyntio ar gadw a hyrwyddo mannau gwyrdd.

Mae Minecraft Education yn gêm fideo aml-lwyfan sy’n gwella creadigrwydd, sgiliau datrys problemau, hunan-gyfeiriad, sgiliau cydweithredu, a sgiliau bywyd eraill sy’n defnyddio blociau adeiladu, adnoddau a ddarganfyddir ar y safle a chreadigrwydd y defnyddwyr eu hunain.

Mae Technocamps yn fenter a ariennir gan Lywodraeth Cymru sydd wedi galluogi Ysgol Cyfrifiadureg Caerdydd i sefydlu tîm allgymorth sy’n cynnwys dros 120 o fyfyrwyr sy’n Genhadon STEM.

Mae ein tîm Technocamps yn cyflwyno gweithdai am ddim i ysgolion yn ne-ddwyrain Cymru ac yn cefnogi datblygiad proffesiynol parhaus athrawon ar draws y rhanbarth. Mae’r cynllun hefyd yn cynnal digwyddiadau teuluol a chymunedol lle cyflwynir gweithdai digidol i hwyluso prosiectau creadigol digidol ar raddfa fach.

Cymryd rhan

Craft your City Gwybodaeth (PDF)
Canllaw Mewnforio Allforio’r Byd (PDF)

World template (mcworld)

Gall ceisiadau fod gan un person neu gan grŵp sy’n gweithio gyda’i gilydd.

Y dyddiad cau yw dydd Gwener 26 Chwefror 2021 am 5pm.

Hysbysir ymgeiswyr a roddir ar y rhestr fer ar 5 Mawrth 2021.