Chwarae i gymryd rhan

Gweld yr holl newyddion...
Gaming_Education_Addsyg

Os oes un diwydiant sydd wedi tyfu yn ystod cyfyngiadau symud COVID, y diwydiant gemau fideo ydyw. Mae gwerthiannau, lawrlwythiadau a gwylwyr wedi cynyddu’n aruthrol ar draws y byd. Ond nid yw’r cynnydd mewn chwarae gemau fideo mewn modd cystadleuol wedi digwydd dros nos.

Cyn COVID, roedd pencampwriaethau eChwaraeon yn llenwi lleoliadau byd-enwog fel Gardd Sgwâr Madison, ac mae’r gwobrau ariannol sydd ar gael ar gyfer rhai twrnameintiau yn cyfateb i ddigwyddiadau chwaraeon mawr, fel campau mawr tenis.

Mae goblygiadau pwysig i ysgolion o ganlyniad i dwf y ffenomen ddiwylliannol hon. Gyda chystadlaethau eChwaraeon bellach yn fwyfwy poblogaidd, a gemau fideo yn rhan gyffredin o fywydau ein plant, mae diddordeb cynyddol mewn sefydlu clybiau eChwaraeon cystadleuol mewn ysgolion.

Beth yw’r manteision?

diwylliant gemau fideo

Amcangyfrifir bod mwy na 75 y cant o blant ysgol Awstralia yn chwarae gemau fideo.

Er mai dim ond tua chwarter o’r holl chwaraewyr yn Awstralia yw plant ysgol, nhw yw’r grŵp sydd â’r ganran fwyaf o gyfranogwyr sy’n mynd ati i wylio pobl eraill yn chwarae gemau fideo.

Gan adeiladu ar y cysylltiad hwn â’r diwylliant gemau fideo, mae gemau fideo i’w gweld yn fwyfwy yn y cwricwlwm trwy ddysgu sy’n seiliedig ar gemau digidol. Mae hyn yn amrywio o fyfyrwyr yn dysgu i godio ac yn creu profiadau efelychiadol mewn Awstralia cyn ei gwladychu i archwilio bioleg gellog.

O’i ddefnyddio gyda gofal a phwrpas, mae ymchwilwyr wedi canfod y gall gemau fideo fod yn lle ffrwythlon ar gyfer dysgu, cydweithredu a datblygu sgiliau.

Un o fanteision mwyaf pwerus eChwaraeon yn yr ystafell ddosbarth yw’r cyfle i fyfyrwyr gysylltu â’i gilydd, a chreu cymuned ysgol lle mae pawb yn teimlo eu bod yn cael eu gwerthfawrogi.

 

Mynd i’r afael â’r risgiau

Mewn clybiau gemau fideo amser cinio mewn amrywiaeth o ysgolion, canfu ein hymchwil ddiweddar i’r defnydd o Minecraft mewn Ysgolion Fictoraidd ar gyfer yr Adran Addysg fod gan gemau botensial enfawr i ddod â phobl ynghyd – ni waeth beth bo’u hoedran, eu cefndir diwylliannol neu eu math o anabledd.

Roedd clwb amser cinio i fyfyrwyr â gwahaniaethau niwrolegol fel awtistiaeth yn darganfod bod llawer o’r myfyrwyr yn gweld eu hunain fel ‘chwaraewyr gemau fideo’, ac roedd rhai’n teimlo eu bod yn perthyn i gymuned eu hysgol wrth chwarae gyda’u ffrindiau yn y clwb hwn.

Mae ymdeimlad o berthyn yn bwysig i bob plentyn, ond i lawer o fyfyrwyr ag anableddau a gwahaniaethau niwrolegol, gall hyn fod yn brofiad prin. Mae chwarae gemau fideo a chymryd rhan

mewn clwb eChwaraeon yn borth i ryngweithio’n gymdeithasol â chyd-ddisgyblion lle gall y plant hyn gael eu hystyried yn alluog, yn arbenigwyr ac yn arweinwyr.

 

Fel athro sy’n cynnal rhaglenni sgiliau cymdeithasol sy’n seiliedig ar gemau, rwyf wedi gweld hyn yn uniongyrchol.

Cafodd cyn-fyfyriwr sydd â syndrom Down lefel newydd o barch a derbyniad gan ei gyfoedion ar ôl iddo ddod yn chwaraewr gorau’r ysgol mewn gêm rasio.

Heriodd y myfyriwr hwn fy syniadau rhagdybiedig o’r hyn y gallai ei wneud gyda’i sgiliau echddygol manwl a’i sgiliau penderfynu gwych, a daeth yn arweinydd ac yn hyfforddwr i chwaraewyr eraill. Roedd y profiad yn drawsnewidiol.

 

Datblygu sgiliau cymdeithasol cydweithredol

Yn ogystal â meithrin hyder cymdeithasol a chymuned, mae fy ymchwil wedi canfod y gall eChwaraeon fod yn un o’r lleoedd gorau posibl ar gyfer datblygu sgiliau cymdeithasol cydweithredol.

Gwir werth gemau yw eu bod yn galluogi chwaraewyr gemau fideo i siarad am rywbeth cyfarwydd a rhannu eu harbenigedd.

I fyfyrwyr nad oes ganddynt ddiddordeb mewn chwaraeon tîm traddodiadol, mae gemau fideo yn lle ystyrlon i ddatblygu’r sgiliau hyn trwy gynllunio ar y cyd, darparu a derbyn adborth adeiladol a chydlynu camau gweithredu mewn amser go iawn.

Er bod llawer o blant yn datblygu’r sgiliau hyn yn naturiol trwy arsylwi a modelu yn ystod chwarae anstrwythuredig, efallai y bydd angen addysgu penodol ar rai.

Gall gemau greu lle i ymarfer y sgiliau cymdeithasol cydweithredol hyn. Trwy ddefnyddio gemau fideo cydweithredol a ddewisir yn ofalus sy’n gofyn am gydweithio â chwaraewyr, gall athrawon gefnogi myfyrwyr i amlygu a datblygu’r sgiliau hyn a’u pwysigrwydd mewn bywyd go iawn.

 

Mynd i’r afael â’r risgiau

Mae chwarae gemau fideo ar-lein yn weithgaredd cynyddol gynhwysol ond mae gwaith i’w wneud o hyd.

Un o’r heriau mwy nodedig a hysbys sy’n gysylltiedig â’r gymuned gemau fideo ehangach yw bwlio ac aflonyddu, yn enwedig o ran chwaraewyr benywaidd. Yn yr un modd, mae chwaraewyr sydd ag anabledd neu sy’n niwroamrywiol weithiau’n cael eu dilorni.

Mae’r rhan fwyaf o chwaraewyr gemau fideo yn dymuno nad oedd hyn yn elfen o’u cymuned, ond y realiti trist yw ei fod yn broblem y gallai chwaraewyr ei hwynebu.

Gall newid diwylliannol gymryd amser, ond gall clybiau eChwaraeon mewn ysgolion annog ystod eang o bobl i gymryd rhan a chreu amodau fel bod pawb yn teimlo’n ddiogel.

Mae rhai ysgolion wedi treialu amrywiaeth o strategaethau i greu ‘mannau diogel i chwarae gemau fideos’. Mae eraill wedi dechrau timau i ferched yn unig neu wedi sicrhau amrywiaeth cyfartal rhwng y rhywiau ar bob tîm.

Mae siarad â myfyrwyr am y rhwystrau sy’n atal pobl rhag cyfranogi, sut mae cyd-aelodau ar dimau’n gallu cefnogi ei gilydd os ydynt yn cael eu dilorni a pha strategaethau eraill sydd ar gael i ddiwallu anghenion amrywiol yn rhan annatod o’r strategaethau cynhwysol hyn.

 

Sicrhau cynhwysiant digidol

Mae cynhwysiant digidol yn fater cymhleth. Gallai’r newid cyflym a’r angen i uwchraddio caledwedd achosi rhwyg digidol mewn ysgolion a chlybiau eChwaraeon ymhlith aelodau.

Mae sawl ateb i osgoi hyn. Gallai ysgolion ddarparu’r galedwedd ar gyfer tîm eChwaraeon i sicrhau bod gan bob chwaraewr gyfle i gymryd rhan a gallai cyfleoedd ariannu allanol wneud hyn yn fwy dichonadwy.

Mae rhai grwpiau yn y diwydiant eisoes yn gweithio gydag ysgolion i sefydlu a rhedeg cyfleusterau i alluogi myfyrwyr i fanteisio ar y dechnoleg ddiweddaraf. Mae’r cyfleusterau hyn wedi’u modelu’n debyg i gyfleusterau chwaraeon a phyllau cymunedol sy’n cael eu rheoli gan awdurdodau lleol.

Opsiwn arall yw annog myfyrwyr i chwarae gemau ar galedwedd lai costus.

Yn ystod y degawd diwethaf, cafwyd twf anhygoel mewn eChwaraeon ac maen nhw’n cael eu hystyried fel dyfodol chwaraeon yn y byd fydd ohoni ar ôl COVID-19.

Er bod y pandemig wedi cynyddu diddordeb mewn eChwaraeon ac o bosibl wedi rhoi mwy o declynnau rheoli yn nwylo pobl ifanc dros y chwe mis diwethaf, mae ysgolion mewn sefyllfa unigryw i harneisio ei bŵer a brwdfrydedd myfyrwyr fel cyfrwng effeithiol ar gyfer datblygiad personol.

Dr Matthew Harrison, Darlithydd mewn Ymyrraeth Ddysgu, Ysgol Addysg Graddedigion Melbourne

Cyhoeddwyd yr erthygl hon gyntaf ar Pursuit ym Mhrifysgol Melbourne. Darllenwch yr erthygl wreiddiol


Tags: ,