Wythnos Diogelu Genedlaethol

Gweld yr holl newyddion...
Be alert. Be aware. Act quickly.

Ar gyfer yr Wythnos Diogelu Genedlaethol, mae Caerdydd wedi lansio fideo diogelu corfforaethol wedi’i animeiddio i helpu’r holl aelodau staff i ddeall yr hyn y gallant ei wneud i ddiogelu plant ac oedolion agored i niwed rhag camdriniaeth.

Mae’r fideo yn atgyfnerthu’r neges bod ‘diogelu’n gyfrifoldeb i bawb’ a bod gennym ni i gyd ddyletswydd i roi gwybod am bryderon diogelu dan Weithdrefnau Diogelu Cymru 2019. Mae’r fideo’n cynnwys arwyddion i gadw llygad amdanynt ac yn trafod sut i roi gwybod am bryderon. Gwyliwch y fideo yma:

O 16-20 Tachwedd, mae gan Fwrdd Diogelu Rhanbarthol Caerdydd a Bro Morgannwg gyfres o ddigwyddiadau digidol sy’n canolbwyntio ar allgáu cymdeithasol. Mae’r digwyddiadau’n cynnig cymysgedd o hyfforddiant, sgyrsiau a gweithdai ar gyfer ystod o gynulleidfaoedd gan gynnwys gweithwyr proffesiynol, ymarferwyr, rhanddeiliaid a’r cyhoedd.

Mae’r uchafbwyntiau’n cynnwys cyflwyniad gan Gomisiynydd Pobl Hŷn Cymru; sesiwn ddysgu amlasiantaeth a gyflwynir gan Clive Ruggles o’r enw ‘My Daughter Alice’; a bydd yr wythnos yn dod i ben gyda’r Seremoni Gwobrau Cydnabyddiaeth Diogelu.