Astudiaeth yn cysylltu tlodi plant â throseddau treisgar a hunan-niwed

Gweld yr holl newyddion...
Eradicate Poverty, child waits in a queue for food

Mae astudiaeth newydd yn dangos bod plant sy’n tyfu i fyny mewn tlodi saith gwaith yn fwy tebygol o niweidio eu hunain a bod yn rhan o droseddau treisgar fel oedolion ifanc. Mae’r ymchwil hon yn amlygu pwysigrwydd darparu gwasanaethau cyhoeddus, tai ac addysg sy’n dda i blant.

Defnyddiodd yr astudiaeth ddata o Ddenmarc, fodd bynnag, mae dau o’r awduron, yr Athro Roger Webb a Dr. Pearl Mok, yn dadlau bod y “canlyniadau’n berthnasol i’r DU, y mae ei demograffeg yn debyg, ac felly hefyd ei system iechyd”.

Cynhaliwyd yr ymchwil gan Brifysgol Manceinion a’i hariannu gan y Cyngor Ymchwil Ewropeaidd. Gan ddefnyddio cofrestrau cenedlaethol Denmarc o dros filiwn o oedolion ifanc, dadansoddodd yr astudiaeth 21,267 o gleifion a aeth i’r ysbyty gydag episodau o hunan-niwed a 23,724 o bobl a gafodd eu collfarnu am droseddau treisgar rhwng 15 a 33 oed. Esboniodd yr Athro Webb, “mae anghydraddoldeb incwm yn Nenmarc yn un o’r isaf yn y byd, felly byddem yn disgwyl i’r canfyddiadau hyn fod hyd yn oed yn fwy amlwg mewn gwledydd sydd â lefelau uwch o anghydraddoldeb incwm, fel y DU. Byddem hefyd yn dychmygu y byddai deng mlynedd o galedi yn y DU yn gwaethygu ac yn ymwreiddio’r problemau hyn.”

Dangosodd yr ymchwil mai plant a oedd yn yr 20 y cant uchaf o deuluoedd cyfoethocaf dros eu 15 mlynedd cyntaf o fywyd oedd y lleiaf tebygol o niweidio eu hunain neu gyflawni troseddau treisgar rhwng 15 a 33 oed. Roedd y rhai o deuluoedd yn y pumed rhan leiaf cefnog o gymdeithas saith gwaith yn fwy tebygol o niweidio eu hunain a 13 gwaith yn fwy tebygol o gyflawni troseddau treisgar fel oedolion ifanc.

Dywedodd yr Athro Webb, “gall tlodi gael effaith andwyol ar ddatblygiad cynnar plant yn ogystal â gwrthdaro rhwng rhieni a rhieni’n gwahanu, gan niweidio datblygiad a lles seicogymdeithasol plant.” Aeth yn ei flaen: “Mae’r astudiaeth hon yn taflu goleuni newydd ar ein dealltwriaeth o achosion sylfaenol hunan-niwed ac ymddygiad treisgar. Er ein bod i gyd yn gwneud dewisiadau i ryw raddau, mae’r hyn y mae plant yn mynd trwyddo yn cael effaith bwerus ar yr ymddygiad niweidiol hwn.”

I ddarllen yr astudiaeth lawn, cliciwch yma.