Her Syniadau’r Haf Caerdydd

Gweld yr holl newyddion...

Ymateb i newidiadau eithriadol a ddaeth yn sgil COVID-19 oedd Her Syniadau’r Haf. Gosodom her i blant a phobl ifanc feddwl sut y gallai Caerdydd fod yn lle gwych i gael eu magu ynddo yn ystod ac ar ôl y pandemig. Plant a phobl ifanc a greodd yr her, i edrych ar effeithiau cadarnhaol a negyddol y feirws ar ein cymunedau a’n teuluoedd. Cynhaliodd Caerdydd sy’n Dda i Blant rywfaint o drafodaeth rithwir hefyd gydag Ymgyrch Carwch eich Cartref ar destun taflu sbwriel a strydoedd glân, a chyda Bwyd Caerdydd, am y cynnydd yn faint o dyfu bwyd gartref sy’n digwydd a dod o hyd i fwyd mwy cynaliadwy. Nod ein trafodaethau oedd ysbrydoli mwy o syniadau am gadw Caerdydd yn lle gwych i gael ein magu yn ystod ac ar ôl COVID-19 

Cafodd yr Her amrywiaeth o ymatebion a chynigion, gan gynnwys mwy o amddiffyniad ar gyfer ein mannau blodau gwyllt yng Nghaerdydd, gwerthfawrogiad o lai o geir yn y Ddinas, a chynlluniau manwl ar sut y gallwn wneud mwy i ailgylchu. Cafodd pob syniad ei gydnabod gyda diolch gwresog, ac aeth rhai rhagddynt ymhellach, gan gynnwys ymgynghori rhagweithiol â’r gymuned i gadw dolydd yr Eglwys Newydd, ac edrych yn fanylach ar sut gellir cyflwyno cynllun TerraCycle  ledled Caerdydd.